เมืองไทยประกันชีวิต คว้ารางวัล 2023-2024 Thailand’s Most Admired Company ตัวจริงบริษัทประกันที่น่าเชื่อถือที่สุด

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำบริษัทประกันแห่งปี  คว้ารางวัล 2023-2024 Thailand’s Most Admired Company จาก BrandAge  ผู้นำสื่อนิตยสารการตลาดของเมืองไทย  ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการดำเนินการเก็บแบบสอบถามและประเมินผล เพื่อศึกษาเรื่องความน่าเชื่อถือขององค์กร ในเรื่องของการมีภาพลักษณ์ที่ดีในงานวิจัย โดยมีการจัดอันดับบริษัทต่างๆ โดยใช้หลักการการชี้วัดความชื่นชอบของผู้บริโภคที่มีต่อบริษัทที่มีความโดดเด่นในด้านความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ (Business Performance) ภาพลักษณ์ (Corporate Image) การบริหารการจัดการ (Management) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Sustainable Development) และการบริการ (Excellence Service)

โดน นางสาวนิรัตน์  บูชาสุข รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล 2023-2024 Thailand’s Most Admired Company บริษัทที่มีภาพลักษณ์น่าเชื่อถือสูงสุด กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่า เมืองไทยประกันชีวิต เป็นองค์กรที่มีความแข็งแกร่ง เป็นบริษัทที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศ  มีการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการดำเนินงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  เป็นองค์กรที่ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อองค์กร  ลูกค้าให้ความไว้วางใจ ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นบริษัทคู่คิดที่ลูกค้าวางใจ ผ่านนวัตกรรมเพื่อตอบสนองทุกความต้องการด้วยการทำงานที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนให้ความสำคัญของการพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างมั่งคงและยั่งยืน (Sustainable Growth)  โดยบริษัทฯ ได้มีการบูรณาการแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนผนวกเข้ากับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในบริษัทฯ ได้นำไปเป็นแนวปฏิบัติ ในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนและถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน.