เปิดโลกการเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ “ซีพีเอฟ” ปลูกจิตสำนึกคนรุ่นใหม่ ร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนคนรุ่นใหม่รักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านการดำเนินโครงการ “ปันรู้ ปลูกรักษ์” เปิดโลกการเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ ให้น้องๆ ในโรงเรียนทั่วประเทศ ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง พร้อมเป็นแนวร่วมรักษ์โลกอย่างยั่งยืน

นางกอบบุญ ศรีชัย ผู้บริหารสูงสุดสายงานกิจการองค์กรและลงทุนสัมพันธ์ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อส่งมอบสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้ง อากาศ น้ำ ป่าไม้ ดิน ฯลฯ ให้กับคนรุ่นต่อๆไป จึงมุ่งมั่นสร้างการรับรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกป้องสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ “ปันรู้ ปลูกรักษ์” ให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนต่างๆ ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง สร้างผู้นำหรือตัวแทนเยาวชนที่สามารถสื่อสาร คิดสร้างสรรค์และต่อยอดเรื่องดังกล่าวสู่สังคมต่อไป

“โครงการ ปันรู้ ปลูกรักษ์ เน้นถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ ด้วยการแบ่งปันประสบการณ์จากที่ซีพีเอฟประสบความสำเร็จมาแล้ว ในการดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน โครงการกับดักขยะทะเล มาสอนให้น้องๆ เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ รักต้นไม้ รักป่า เห็นความสำคัญของการได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ เห็นผลกระทบของปัญหาขยะ ซึ่งจนถึงปัจจุบันสามารถสร้างผู้นำหรือตัวแทนเยาวชน และขยายผลสู่การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ” นางกอบบุญ กล่าว

ที่ผ่านมา ซีพีเอฟ จัดกิจกรรม Road Show “เปิดโลกการเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ” โดยผสานเครือข่ายสร้างการรับรู้ เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายโครงการฯ (ปี 2566-2570) ในการถ่ายทอดความรู้แก่เด็กและเยาวชนอายุ 7-24 ปี ให้มีส่วนร่วมในโครงการฯ 30,000 คน สร้างผู้นำหรือตัวแทนเยาวชน 500 คน ใน 150 เครือข่ายภาคประชาสังคม โดยผู้ร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมต่อ หรือบูรณาการกับ STEM คือ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) คณิตศาสตร์ (Mathematics) เพื่อเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ควบคู่กับกิจกรรมนันทนาการ ด้วยหลักสูตรค่ายเยาวชนส่งเสริมการรับรู้จากการเรียนรู้ระยะสั้น ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชุมชน การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติและการปฏิบัติภาคสนาม เพื่อให้เยาวชนมีความรู้และร่วมกันพลิกฟื้นความหลากหลายทางชีวภาพ คืนสมดุลสู่ระบบนิเวศ ทั้งป่าต้นน้ำและป่าชายเลน ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลให้เยาวชนได้มีประสบการณ์จริง ทำให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหา ปูพื้นฐานการสร้างเครือข่ายเยาวชนจากรุ่นสู่รุ่น

โครงการปันรู้ ปลูกรักษ์ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ซีพีเอฟมุ่งมั่นทำสิ่งดีๆ เพื่อตอบแทนชุมชน สังคม และประเทศชาติ สานต่อความมุ่งมั่นในภารกิจอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs)