เปิดเกณฑ์คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เริ่มใช้ต.ค. 65

รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ อาทิแบบฟอร์มการลงทะเบียน ทำข้อตกลงความร่วมมือและข้อบังคับ ระยะเวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติ เป็นต้น

สำหรับความจำเป็นที่ต้องเปิดลงทะเบียนรอบใหม่นี้ เนื่องจากที่ผ่านมายังมีกลุ่มตกหล่นที่ไม่สามารถเข้าถึงโครงการและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันไม่สามารถสะท้อนข้อมูลของผู้มีรายได้น้อยได้อย่างแท้จริง จึงจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนรอบใหม่ในปี 2565 เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการระบุตัวผู้มีรายได้น้อย และทำให้ฐานข้อมูลของประชาชนผู้มีรายได้น้อยเป็นปัจจุบัน

โครงลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ เดิมและผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิรายใหม่ประมาณ 20 ล้านคน โดยผู้ลงทะเบียนรายใหม่ต้องมีคุณสมบัติ อาทิ

 1. สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. บุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ เช่น ภิกษุ ผู้ต้องขัง ผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ข้าราชการ พนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐ
 3. รายได้ของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
 4. ทรัพย์สินทางการเงินของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี และทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท/คน
 5. อสังหาริมทรัพย์ของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวตามที่กำหนด เช่น
  • อสังหาริมทรัพย์ของผู้ลงทะเบียน ไม่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ และหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรือหากมีหนังสือดังกล่าว เมื่อรวมกับกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ (ยกเว้นห้องชุด) จะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่ หรือ 10 ไร่ แล้วแต่กรณี ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
  • อสังหาริมทรัพย์ของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัว (1)ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (2) ไม่มีหนังสือรับรองการทาประโยชน์ และหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรือหากมีหนังสือดังกล่าว เมื่อรวมกับกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ (ยกเว้นห้องชุด) จะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่ หรือ 20 ไร่ แล้วแต่กรณี ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
 6. ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีบัตรเครดิต ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
 7. หนี้สิน ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีวงเงินกู้หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์
  • วงเงินกู้ที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
  • วงเงินกู้ยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิโครงการปี 2565 จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คาดว่าประชาชนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้เดือน ต.ค.2565 ส่วนวันเปิดให้ลงทะเบียนนั้นรอประกาศอีกครั้ง