เปิดตัวคลีนิคแก้หนี้ ระยะสอง ครอบคลุมลูกหนี้ Non-bank

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า โครงการคลินิกแก้หนี้
เป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางที่ส าคัญของประเทศที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนที่มีหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคล
ที่ไม่มีหลักประกันกับเจ้าหนี้หลายราย ซึ่งปกติการปรับโครงสร้างหนี้จะทำได้ยากเนื่องจากเจ้าหนี้แต่ละราย
มีหลักเกณฑ์ที่ต่างกันและลูกหนี้จะต้องเจรจากับเจ้าหนี้แต่ละรายด้วยตนเอง โดยบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท
จ ากัด (SAM) จะเป็นหน่วยงานกลางที่เจรจากับลูกหนี้แทนเจ้าหนี้ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนรายย่อยมีโอกาส
แก้ปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จและสามารถหลุดจากวงจรหนี้
ทั้งนี้ โครงการนำร่องในระยะแรกครอบคลุมเฉพาะหนี้ของธนาคารพาณิชย์ ในระยะที่ 2 จึงได้ขยาย
ขอบเขตให้รวมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ Non-bank ซึ่งจะท าให้โครงการ
สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ในวงกว้างและเบ็ดเสร็จมากขึ้น เนื่องจากลูกหนี้ของ Non-bank มีจ ำนวน
กว่า 80% ของทั้งหมด ในครั้งนี้มีผู้ประกอบการ Non-bank 19 แห่ง ยินดีเข้าร่วมโครงการ และเมื่อรวม
กับธนาคารพาณิชย์ 16 แห่งที่ร่วมโครงการอยู่แล้วจะท าให้โครงการคลินิกแก้หนี้ครอบคลุมสินเชื่อบัตร
เครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเกือบทั้งระบบ โดยลูกหนี้ของ Non-bankสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่15
พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

นางสาวณญาณี เผือกขำ ประธานชมรมสินเชื่อส่วนบุคคล กล่าวว่าการขยายขอบข่ายความร่วมมือ ให้ครอบคลุมลูกหนี้ของผู้ประกอบการ Non-bank อีก 19 แห่ง จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าโครงการ และช่วยให้การแก้ปัญหาโดยรวมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้จะมีภาระการผ่อนช าระคืนต่อเดือนที่น้อยลง ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปรนและคงที่ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการ โดยสามารถผ่อนช าระได้นานถึง 10 ปี โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้มีโอกาสผ่านพ้นวิกฤติทางการเงินไปได้ โดยไม่ต้องพึ่งหนี้นอกระบบซึ่งจะส่งผลให้ปัญหายิ่งรุนแรงขึ้น

นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ประธานกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM)  เปิดเผยว่า
นับตั้งแต่เริ่มโครงการคลินิกแก้หนี้  SAM ทำหน้าที่หน่วยงานกลางเชื่อมโยงลูกหนี้รายย่อยกับเจ้าหนี้ธนาคารหลายแห่งให้สามารถหาทางออกในการแก้ปัญหาหนี้สินร่วมกัน โดยข้อมูล ณ เมษายน 2562 มีผู้สนใจสมัครเข้าโครงการจำนวน 44,600 ราย โดยในจำนวนนี้ SAM ได้ให้ข้อแนะน าเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ (Counselling) และมีลูกหนี้ประมาณ 1,500 รายที่สามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้สำเร็จ รวมทั้งมีลูกหนี้ที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นและออกจากโครงการจำนวน 16 รายนอกจากนี้ มีการให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกหนี้ พนักงานของบริษัท หน่วยงานราชการ และเอกชนต่าง ๆกว่า 2,200 คน

ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) โทรศัพท์ 0 2610 2266 หรือสมัครที่เว็บไซต์ www.debtclinicbysam.com หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com