เตรียมแนวทางเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างจำกัด (Travel bubble) เสนอให้ศบค.พิจารณา

รายงานข่าว ่ เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลออกมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 แล้ว เรื่องที่ต้องดำเนินการต่อ คือ การเตรียมเปิดประเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยวฯ เตรียมเสนอเสนอแนวทางTravel Bubble หรือ แนวทางการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างจำกัด ให้ที่ประชุมศบค. พิจารณา โดยประเทศเป้าหมายในระยะแรก ที่มีการหารือกันแล้ว คือ จีน และเวียดนาม ส่วนประเทศอื่นที่เตรียมจะนัดหารือต่อไป ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สปป.ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และประเทศในตะวันออกกลาง
.

ทั้งนี้ แนวทางการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างจำกัด หรือ Travel Bubble คือ การเชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง 2 ประเทศ ที่สามารถจัดการโรคโควิด-19 ได้ดีเท่า ๆ กัน โดยดูจากสถานการณ์การระบาดในประเทศว่ามีการผ่อนคลายการควบคุมโรคแล้วหรือไม่ มีการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศอยู่หรือไม่ และดูเรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่มีต่อกันด้วย

ผู้เดินทางภายใต้ความตกลง Travel Bubble ไม่ต้องถูกกักตัว แต่ทั้ง 2 ฝ่าย จะกำหนดจำนวนคนที่อนุญาตให้เดินทางแลกเปลี่ยนกัน และจัดการแบบพิเศษในเรื่องการขอวีซ่า การโดยสารเครื่องบิน ที่พัก การเยี่ยมเยือน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และผู้รับประกัน

Travel Bubble จะทำได้ต่อเมื่อประเทศคู่ตกลงไม่มีผู้ติดเชื้อแล้ว หรือมีจำนวนผู้ติดเชื้อใกล้เคียงกัน มีการจัดการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเท่า ๆ กัน ดังนั้น ทั้ง 2 ประเทศจะต้องมีความเชื่อมั่นในการจัดการโรคโควิด-19 ซึ่งกันและกัน มีมาตรการตรวจหาเชื้อและป้องกันอย่างเข้มงวด โดยต้องตรวจหาเชื้อก่อนออกนอกประเทศต้นทาง และตรวจอีกครั้งเมื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศปลายทาง

โดยกลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น

 1. กลุ่มนักธุรกิจ
  • เป็นผู้มีศักยภาพการใช้จ้าย สูงกว่า นักท่องเทียวทั่วไป
  • ตัดสินใจเดินทางได้ทันดีเป็นลำดับต้นๆ
  • สร้างและขยายโอกาสจากนโยบายส่งเสริมการค้า การลงทุน
  • มีหนังสือรับรองจากบริษัท
 2. กลุ่มผู้รับบริการตรวจรักษาทางการแพทย์
  • เป็นผู้มีศักยภาพทางการใช้จ่าย สูงกว่า นักท่องเที่ยวทัวไป
  • มีความจำเป็นในการเดินทางเป็นลำดับต้นๆ
  • มีฐานตลาดกลุ่มรักษาสุขภาพจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะเมียนมาร์ กัมพูชา
  • มีหนังสือรับรองจากโรงพยาบาล

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าว ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปกำหนดรายละเอียดที่ชัดเจน เพื่อนำเสนอที่ประชุม ศบค. ต่อไป