เซเว่น อีเลฟเว่น เปลี่ยนเสื้อพนง. ทำจากขวดพลาสติกรีไซเคิล รุกนโยบาย 7 Go Green Mission 2021 รับวันสิ่งแวดล้อมโลก

นายวิชัย จันทร์จริยากุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า ซีพี ออลล์ ได้ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่อโครงการ 7 GO Green ตั้งแต่ปี 2550 เพื่อลด และ เลิก ใช้ถุงพลาสติกที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ รวมทั้งรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ในแคมเปญ “ลดวันละถุง คุณทำได้”ตั้งแต่ปลายปี 2561 ซึ่งได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากลูกค้าทั่วประเทศเป็นอย่างดียิ่ง ส่งผลให้สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกและเปลี่ยนเป็นยอดสมทบทุนรวมกว่า 211 ล้านบาท มอบให้กับ โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลในชุมชน และโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร 154 โรงพยาบาลทั่วประเทศ  

โดยในปี 2564 นี้  ซีพี ออลล์  ได้ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบาย 7 GO Green Mission 2021 ในทุกมิติ ประกอบด้วย  1. Green Building : การออกแบบและบริหารจัดการร้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. Green Logistic : ดำเนินงานด้านการขนส่งและการกระจายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการจัดการพลังงานผ่านโครงการต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งและออกแบบศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ 3. Green Living : สานต่อโครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “ปลูกจิตสำนึกเพื่อสิ่งแวดล้อม” โดยการรณรงค์และเชิญชวนลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนแนวคิดหลัก เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy และ 4. Green Store : โครงการด้านการจัดการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น มุ่งหวังในการลดปริมาณขยะพลาสติก ผ่านแนวคิด “ลด และ ทดแทน

และเนื่องในวันที่ 5 มิถุนายน เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ซีพี ออลล์ เร่งขยายผลโครงการเสื้อพนักงานที่ผลิต จากขวดพลาสติกรีไซเคิล กระจายสู่พนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ ถือเป็นหนึ่งในโครงการของ Green Store เพื่อช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำขวดพลาสติกมารีไซเคิลเป็นเสื้อเครื่องแบบของพนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น  โดยใช้ขวดพลาสติกรีไซเคิล ขนาด 1500 CC จำนวน  4 ขวด ต่อเสื้อพนักงาน 1 ตัว  ปัจจุบันสามารถผลิตเสื้อพนักงานกว่า 35,000 ตัว และสามารถลดปริมาณขวดพลาสติกเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลไปแล้วกว่า 140,000 ขวด และจะทยอยส่งมอบให้กับพนักงานในแต่ละสาขา รวมถึงผลิตเสื้อโปโลสำหรับพนักงานสายสำนักงาน โดยใช้ขวดพลาสติกรีไซเคิล  ขนาด 600 CC จำนวน 12 ขวด ต่อเสื้อ 1 ตัว วางจำหน่ายที่ร้าน Boutique for Allซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบมอบเข้ากองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์  สำหรับเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  (PAT) ต่อไป

โครงการ Green Store ครอบคลุมถึงด้านการจัดการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น มุ่งหวังในการลดปริมาณขยะพลาสติก ผ่านแนวคิด “ลด และ ทดแทน” โดยพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่คำนึงถึงทุกกระบวนการในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการหาวัสดุที่มาจากแหล่งทรัพยากรที่สามารถทดแทนได้ และต้องสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reusable) หรือนำมาใช้ใหม่ (Recyclable) หรือสามารถย่อยสลายได้ (Compostable) อาทิ โครงการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งโดยได้เริ่มใช้ฝายกดื่มไม่พึ่งหลอด ตั้งแต่ปี เมษายน 2563  ในร้าน All Café จำนวน 8,492 สาขาทั่วประเทศ และให้บริการ “แก้วรักษ์โลก” หรือแก้ว กระดาษที่สามารถย่อยสลายได้ตามตามธรรมชาติ แทนแก้วพลาสติก สำหรับเครื่องดื่มร้อน – เย็น ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่ปี ธันวาคม 2562  ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมีการใช้ “แก้วรักษ์โลก” ในร้านสาขาพื้นที่เกาะ สถานศึกษา และ สำนักงาน รวมเกือบ 1,000 สาขา,  โครงการการลดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic) โดยการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง และใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติทดแทน ได้แก่ ไม้คนกาแฟ ถุงกระดาษ และ กระดาษหุ้มหลอด, โครงการขับเคลื่อนโครงการ 7 Go Greenในพื้นที่เกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ นำไปสู่การสร้างพฤติกรรมใหม่ให้เกิดแนวคิดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ โครงการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรณรงค์ในการลดใช้กระดาษ อีกด้วย