เซเว่น อีเลฟเว่น ดันโครงการต้นกล้าไร้ถัง ปี2 ขยายเครือข่าย 120 โรงเรียนผ่านออนไลน์

บมจ. ซีพีออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ โดยส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดงานสัมมนาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “ต้นกล้าไร้ถัง” พร้อมลงนาม MOU ขยายภาคีเครือข่ายโรงเรียนต้นกล้าไร้ถังรุ่นที่2รวมกว่า 120 โรงเรียนผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

“ต้นกล้าไร้ถัง” เป็นหนึ่งในโครงการที่ซีพีออลล์ให้การสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนผ่านโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED และร่วมยกระดับสร้างเครือข่ายต่อเนื่องสู่ปี ที่ 2 โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักวิชาการ และบุคคลทวั่ไป เยี่ยมชมดูงานในศูนยก์ารเรียนรู้ตน้กล้าไร้ถังทั้งที่โรงเรียนต้นแบบอนุบาลทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ซึ่งสามารถปลูกฝังเยาวชนช่วยกันลดขยะจากเดือนละ 15 ตัน เหลือเพียงเดือนละ 2 กิโลกรัม และยังร่วมดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนเครือข่ายฯ รุ่นที่1 อีกหลายโรงเรียน จนนำมาสู่การขยายผลสร้างเครือข่ายและสัมมนาให้ความรู้

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพีออลล์, นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน และมีนายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย สุดารัตน์ สังฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์พร้อมช้ีแจงถึงพันธกิจ บทบาทหน้าที่ในฐานะโรงเรียนภาคีเครือข่ายฯ ต่อเนื่อง 2 วัน

โดยในวันแรกเป็นกลุ่มโรงเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1 (สพป.ลพ.1), เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 (สพป.ชบ3), ทีมคณะวิจัย Chula ZeroWaste จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ประสานงานความยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ส่วนวันที่สองเป็นกลุ่มโรงเรียนจากโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ภายใต้การดูแลของบมจ.ซีพีออลล์รวมแล้วกว่า 123 โรงเรียน พร้อมกันนี้ ภายในงานสัมมนาฯ ยังได้เชิญโรงเรียนเครือข่ายต้นกล้าไร้ถังที่สามารถดำเนินโครงการได้อย่างยอดเยี่ยม 5 โรงเรียน (TOP5) มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์แนวทางการดำเนินโครงการอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ โดยสะท้อนผลลัพธ์ที่สามารถลดจำนวนขยะได้มากกว่า 80% โดยเฉลี่ยจากผลดำเนินโครงการปี2563 ที่ผ่านมา

สำหรับโครงการ “ต้นกล้าไร้ถัง” เป็นอีกหน่ึ่งโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด 7 GO GREEN ในกลุ่ม GREEN LIVING ที่มุ่งเน้นการบริหารจดัการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม อย่างยัั่งยืน ผ่านการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชน มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในหน่วยที่เล็กที่สุดของชุมชนโดยวิถีของต้นกล้าไร้ถัง คือ “การไม่มีถังขยะ” หรือมีขยะเหลือน้อยที่สุดผ่านการคัดแยกวัสดุย่อยสลาย วัสดุรีไซเคิล (เดิมถูกเหมาเป็นขยะรีไซเคิล) ออกจากขยะทั่วไป จนเหลือสิ่งที่ใช้ไม่ไดแล้วจริงๆ จึงจะเรียกว่าขยะ ซึ่งยังแบ่งได้อีก 3 ประเภทคือ ขยะใช้ไม่ได้, ขยะเป็นพิษ และขยะติดเชื้อ ซึ่งหากต่อยอดขยายผลสู่ชุมชนหรือระดับจังหวัดได้จะยิ่งช่วยลดปริมาณขยะได้อย่างมหาศาล รวมถึงยังจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รักษาและส่งมอบสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาดตาให้แก่ลูกหลานในอนาคตอย่างยั่งยืนจากประโยชน์และคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ “ต้นกล้าไร้ถัง” ของโรงเรียนอนุบาลทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ หนึ่งในโรงเรียนภายใต้การดูแลของ CONNEXT ED CP ALL ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทโครงการในการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน”ระหว่างปี2561 –2563 ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ซีพีออลล์ในฐานะผู้สนับสนุนมีความเชื่อมั่นในประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและหวังเป็นต้นแบบบ่มเพาะเยาวชนในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศให้มีจิตสำนึกด้านการจัดการขยะและลดปริมาณขยะทั้งในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบต่อไปในอนาคตและมุ่งหวังที่จะขยายผลและสร้างภาคเครือข่ายต้นกล้าไร้ถังออกไปในวงกว้าง