เช็กเลย! สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ของออมสิน ปล่อยกู้สูงสุด 10 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารออมสิน ปล่อย “สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์” แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยแก้ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ด้วยการเปลี่ยนหลักทรัพย์เป็นเงินได้ ไม่่ว่าเป็นบ้าน ที่ดิน หรือคอนโด ปลอดจำนอง ให้เป็นเงิน หรือ Re-finance สินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคจากสถาบันการเงินอื่น ปลอดชำระเงินงวดและดอกเบี้ย นาน 6 เดือน เดือนที่ 7-24 ผ่อนต่ำ ล้านละ 5,500 บาท ระยะเวลากู้ กู้สูงสุด 25 ปี วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาทไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 6 เดือน

กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้า ใช้จ่ายสะดวก….ไม่มีสะดุด

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2564

สำหรับรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครการกู้ “สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์” มีดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้

1. เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน

2. มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี

หลักประกัน ใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด หรือที่สวน ที่ไร่ ที่นา มีหลักเกณฑ์ดังนี้

  1. เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น
  2. ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก
  3. กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดิน หรือที่สวน ที่ไร่ ที่นา ต้องไม่มีลักษณะเป็นที่รกร้างว่างเปล่า

หลักเกณฑ์-จำนวนเงินให้กู้

บุคคลค้ำประกัน : ให้กู้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน หรือรายได้เฉลี่ย และไม่เกินรายละ 300,000 บาท

หลักทรัพย์ค้ำประกัน : ให้กู้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

กู้ยืมได้ ไม่เกิน 90% ของราคาการประเมินหลักทรัพย์ และที่ดิน พร้อมอาคาร

กู้ยืมได้ ไม่เกิน 85% ของราคาการประเมินห้องชุด

กู้ยืมได้ ไม่เกิน 80% ของราคาการประเมินที่ดิน

อัตราดอกเบี้ย

การคิดดอกเบี้ย เป็นไปตามธนาคารออมสินที่ได้กำหนดไว้

ระยะเวลา ชำระเงินคืน

ระยะเวลาการชำระไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

  • กู้ยืมไม่เกิน 300,000 บาท ชำระเงินคืนไม่เกิน 7 ปี
  • กู้ยืมเงิน เกิน 300,000 บาท ชำระเงินคืนไม่เกิน 25 ปี

สามารถติดต่อยื่นกู้ที่สาขาธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศได้ตั้งแต่บัดนี้ หรือศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th, facebook : GSB Society หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร.1115