เจียไต๋ คว้า 2 รางวัลส่งเสริมการเกษตร ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

รายงานข่าว เปิดเผยว่า นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย รับมอบ 2 รางวัลเกียรติยศในสาขาส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ รางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” 2564 ประเภทบุคคล และรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประเภทองค์กร จากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ประธานในพิธี โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณที่นายมนัส เจียรวนนท์ และบริษัท เจียไต๋ จำกัด ได้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและประเทศชาติ

โดยนายมนัส เจียรวนนท์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” 2564 สาขาส่งเสริมการเกษตร จากผลงานและความสำเร็จอันเป็นที่ประจักษ์ในการบริหารงานบริษัท เจียไต๋ จำกัด ที่มุ่งเน้นพัฒนาและยกระดับการเกษตรของไทยให้มีความก้าวหน้าและมีศักยภาพ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งมอบนวัตกรรมและโซลูชั่นด้านการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ และยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานในการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม โดยยึดถือความซื่อสัตย์เป็นบรรทัดฐาน

นอกจากนี้ บริษัท เจียไต๋ จำกัด ยังได้รับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” 2564 สาขาส่งเสริมการเกษตร จากการที่บริษัทได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเกษตรอย่างต่อเนื่อง อาทิ เมล็ดพันธุ์คุณภาพ ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ผลิตผลสด รวมถึงโซลูชั่นทางการเกษตร ซึ่งช่วยพัฒนาศักยภาพการเกษตรไทยให้มีคุณภาพและเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรมให้มีความมั่นคง เพื่อให้วงการเกษตรไทยก้าวสู่ผู้นำในภูมิภาคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเวทีระดับนานาชาติได้ ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของเจียไต๋ ในการมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งมอบนวัตกรรมเกษตร และเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร นอกจากนี้ เจียไต๋ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีตอบแทนสู่สังคม

โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยนี้ ได้มอบรางวัลเกียรติยศให้สำหรับบุคคลและองค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและได้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม อีกทั้ง ตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชนสืบไป