เคาะราคาหุ้นโออาร์ 16-18 บาท เปิดจองซื้อ 24 ม.ค.นี้

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หลังมีความคืบหน้าการกำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ( IPO) ของ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ (OR) โดยเคาะราคาหุ้น OR ระหว่าง 16-18 บาทต่อหุ้น คาดว่า OR จะสามารถประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายอย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันที่ 3 ก.พ.64 ผ่านเว็บไซต์ www.pttor.com

ผู้จองซื้อรายย่อย สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2564 ถึง เวลา 12:00 น. ของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 lส่วนผู้ลงทุนของ ปตท. เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น สามารถซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR ในส่วนที่จัดสรรไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ปตท. (Pre-emptive Rights) ได้ระหว่างวันที่ 25-28 ม.ค.64

สามารถจองซื้อหุ้น OR ผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น ประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย จ้ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดย

(1) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ตามรายละเอียดที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายกำหนด

(2) การยื่นใบจองซื้อ ณ สำนักงานและสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้นภายในวันและเวลาทำการ  หรือ สำนักงานใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ้ากัด (มหาชน) โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ อาคารธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักพหลโยธินเลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นในส่วน Pre-emptive Rights และ

(3) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป (สำหรับผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น)

ทั้งนี้ตัวแทนในการรับจองซื้อขอสงวนสิทธิงดรับใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อทางไปรษณีย์ หรือผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ