เครือซีพี เดินหน้ามุ่งสู่เป้าหมายความยั่งยืนภายในปี 2030

เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดงาน “CG Network Recognition  Awards” ซึ่งถือเป็นการจัดงานมอบเกียรติบัตรเชิดชูผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไปจากกลุ่มธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทั้งบริษัทจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนร่วมเป็นกำลังสำคัญในการเป็นเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลของเครือฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนเครือฯให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืนของเครือฯภายในปี 2030 โดยได้รับเกียรติจาก คุณ สุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ทั้งนี้มีผู้ได้รับเกียรติบัตรจำนวน 72 คนจาก 18 กลุ่มธุรกิจของเครือฯ

คุณ รงค์รุจา สายเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านธรรมาภิบาล สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือฯ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลของเครือฯในปี 2563 ว่า  เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความก้าวหน้าและสามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญ 3 ด้าน คือ การพัฒนาศักยภาพ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการเปิดเผยข้อมูลและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในด้านการพัฒนาศักยภาพ สามารถบรรลุเป้าหมายได้ครบสมบูรณ์ มีการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กลุ่มธุรกิจในเครือฯที่ไม่ได้จดทะเบียนที่ชัดเจนมากขึ้นทำให้เกิดความโปร่งใสของการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาระบบการกำกับดูแล กระบวนการติดตามและการรายงานผล รวมไปถึงการพัฒนานโยบายและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาล โดยปีนี้ยังเป็นปีแรกที่ได้มีการจัดทำการประเมินตนเองเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นการจัดทำแนวปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นด้วย

ด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ถือเป็นเป้าหมายสำคัญของปีนี้ มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าภูมิใจ โดยพนักงานในเครือฯ 350,000 คนทั่วโลก ได้ร่วมทำการทดสอบและเข้ารับการอบรมจริยธรรมธุรกิจ หรือ Code of Conduct (CoC ) ซึ่งผลการดำเนินการในด้านการสร้างการเรียนรู้และทดสอบกับพนักงานทั่วโลกเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดฝึกอบรม Top Executive Training 4 หลักสูตร และ Manager Training 4 หลักสูตร ตลอดจนมีการจัด CEO Interview สัมภาษณ์ผู้นำองค์กรในการผลักดันนโยบายด้านการกำกับและส่งเสริมกิจการที่ดี

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้มีการจัดทำรายงานประจำปี CG Report เผยแพร่สาธารณะเพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสของการดำเนินธุรกิจ และจัดทำจดหมายข่าว (Newsletter) รูปแบบออนไลน์ CG Voices รวมไปถึงการเพิ่มช่องทางการสื่อสารด้านธรรมาภิบาลให้กับพนักงานในเครือฯผ่านแพลทฟอร์ม CPG Connect และเว็บไซต์ We are CP