เครือซีพี – ซีพีเอฟ จัดกิจกรรมปู๊นปู๊นไปปลูกป่า ชวนคนรุ่นใหม่เปลี่ยนโลกสู่ความยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จัดกิจกรรม CP for Sustainability ปู๊นปู๊นไปปลูกป่า ชวนคนรุ่นใหม่เรียนรู้การปลูกป่า ปลูกจิตสำนึกรักษ์ป่า รักษ์โลก ภายใต้แนวคิด No One is too small to make a change ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ก็เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ โดยมี คุณนเรศ สวัสดิกุลวัฒน์ ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายโครงการพิเศษ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด นำทีมศิลปิน นนท์ ธนนท์ ,ไอซ์ ธมลวรรณ และเบสท์ ทิฏฐินันท์ เดินทางไปพร้อมกับแฟนเพจ CP for Sustainability ร่วมด้วยลูกค้า True you ผู้โชคดีจากการแลก True Point และพนักงานซีพีเอฟ รวมทั้งหมด 50 คน ร่วมเดินทางแบบ Low Carbon ด้วยรถไฟไทย ชมธรรมชาติผ่านทางรถไฟลอยน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า โดยมี คุณ สุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ และคณะทำงานปลูกป่าฯ ให้การต้อนรับ ณ โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี

คุณ รุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารด้านโครงการพิเศษ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านมาตรการต่างๆ ตามเป้าหมายความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือฯ ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเครือฯ เติบโตโดยมีรากฐานมาจากการยึดมั่นในค่านิยม “สามประโยชน์” คือประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชนและบริษัท ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนของธุรกิจและโลกใบนี้

คุณ วุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส หน่วยงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้กลยุทธ์ 3 เสาหลักสู่ความยั่งยืน คือ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดิน น้ำ ป่า คงอยู่ ซึ่งโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง เป็นโครงการที่บริษัท ร่วมกับกรมป่าไม้ และชุมชน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกป่าใหม่ ในพื้นที่เขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยระยะที่หนึ่ง (ปี 2559-2563) อนุรักษ์และฟื้นฟูป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศได้ 5,971 ไร่ พร้อมทั้งเดินหน้าสานต่อโครงการในระยะที่สอง ( ปี 2564-2568) มุ่งสู่การมีส่วนร่วมปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างความมั่นคงทางอาหาร และสร้างสมดุลธรรมชาติอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามเป้าหมายความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เรื่องการปลูกป่าอย่างถูกวิธีให้แก่นักศึกษา นักเรียน และผู้ที่สนใจ ที่สำคัญ บริษัทฯส่งเสริมให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่รักและหวงแหนธรรมชาติ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า ขยายผลสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ดำเนินโครงการยุทธศาสตร์สร้างสุขชุมชนเขาพระยาเดินธง ประกอบด้วย โครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ และโครงการปล่อยปลาลงเขื่อน รวมทั้งมอบเงินกองทุนเพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนินโครงการ เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน