เครือซีพี ครองแชมป์ความยั่งยืนระดับชาติ คว้า 11 รางวัลเวที Sustainable Business Award Thailand

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด  เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลธุรกิจที่ยั่งยืนประจำประเทศไทย หรือ  Sustainable Business  Award Thailand  (SBA)  ในงาน Sustainable Business Award  (SBA) 2019 Thailand  ครั้งแรกในไทย ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Awards Ceremony เนื่องจากอยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีผู้ลงทะเบียนร่วมงานจาก 20 ประเทศทั่วโลก และมีบริษัทที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่และ SMEs ในไทยเกือบ 20 แห่งได้รับรางวัลนี้

นายนพปฎล เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ได้รับรางวัลความยั่งยืนบนเวทีนี้มากที่สุด รวมทั้งสิ้น 11 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ 6 รางวัล ได้แก่

 1. ด้านแรงงาน ( Workforce)
 2. ด้านชุมชน (Community)
 3. ด้านการจัดการน้ำ  (Water Management)
 4. ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและความหลากหลายทางชีวภาพ (Land use and Biodiversity)
 5. ด้านการจัดการกลยุทธ์และนโยบายความยั่งยืน (Strategy and Sustainability Management)
 6. ด้านการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) 

อกจากนี้ยังได้รับรางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้แก่

 1. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Climate change) 
 2. ด้านการจัดการด้านพลังงาน (Energy Management)
 3. ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
 4. ด้านความรับผิดชอบและจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Responsibility and Ethics)
 5. ด้านระบบการผลิตและการจัดการขยะ (Waste and  Material Productivity)  

งานครั้งนี้ จัดขึ้นโดย Global Initiative เครือข่ายด้านความยั่งยืนระดับโลก มอบรางวัลความยั่งยืน  Sustainable Business Award  (SBA) 2019 Thailand  เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน   โดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลมีความประทับใจในกรอบยุทธศาสตร์ความยั่งยืนของเครือฯที่เรียกว่า  3 Hs ประกอบด้วย Heart : ความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  Health : ความมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่ยั่งยืน และ Home : ความมุ่งมั่นที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน รวมไปถึงความเชื่อของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่เห็นว่าการช่วยเหลือคนยากจนที่ดีที่สุดคือการสร้างงานไม่ใช่การบริจาค ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้บรรลุเป้าหมายในการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยและกลุ่มเปราะบางไปแล้วมากกว่า 100,000 ราย 

Sustainable Business Award  Thailand 2020 มีองค์กรชั้นนำในประเทศไทยที่เข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน แยกเป็นหมวดองค์กรขนาดใหญ่ และหมวด SMEs  โดยกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ชนะเลิศโดยรวม Overall Winners  โดยมีบริษัทอื่นที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย  Mondelez International บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล   และบมจ. อินโดรามา เป็นต้น  และในหมวดSMEs ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศโดยรวม หรือ Overall Winners คือ South Pole โดยมี SMEs ที่ได้รับรางวัล ได้แก่  สานพลังวิสาหกิจเพื่อสังคม  Locla Alike  และ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด