เขื่อนผาจุกก่อสร้างเสร็จ กรมชลฯ เร่งงานระบบส่งน้ำ กระจายน้ำสู่เกษตรกร

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะโฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ว่า ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนทดน้ำผาจุกเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก สามารถเก็บกักน้ำไว้ทางตอนบนของเขื่อนผาจุก และถึงแม้ว่าระบบส่งน้ำจะยังอยู่ระหว่างก่อสร้าง แต่ก็สามารถส่งน้ำลงลำน้ำเดิม คือ แม่น้ำน่าน ก่อนจะใช้สถานีสูบน้ำบ้านเกาะ ส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรได้ประมาณ 34,446 ไร่
สำหรับระบบส่งน้ำของเขื่อนทดน้ำผาจุก ประกอบด้วยงานก่อสร้าง 3 สัญญา ได้แก่ งานก่อสร้างระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 ความยาว 60 กิโลเมตร งานก่อสร้างระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 50.600 กิโลเมตร และระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ (สัญญาที่ 2) ความยาว 24.600 กิโลเมตร

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน

ทั้งนี้ กรมชลประทานได้จัดการประชุมชี้แจงผู้นำในท้องที่ และราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการมาโดยตลอด เพื่อรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบ และนำมาพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อลดผลกระทบต่อราษฎรให้ได้มากที่สุด โดยการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ และพิจารณาขยายพื้นที่ชลประทานในเขตที่ไม่ได้ผลประโยชน์จากโครงการฯ ด้วยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 4 สถานี เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่จำนวนรวมทั้งสิ้น 20,700 ไร่

นอกจากนี้ ยังได้แก้ไขแบบก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา เพื่อไม่ให้กระทบต่อที่ดินทำกินของราษฎร ที่มีที่ดินอยู่ไม่มากนักหรือไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ ซึ่งการแก้ไขแบบก่อสร้างคลองส่งน้ำนี้ จะไม่เป็นการลดศักยภาพในการส่งน้ำ เพียงแต่แก้ไขแบบองค์ประกอบอื่นของคลองส่งน้ำ รวมทั้งปรับเปลี่ยนแนวคลองส่งน้ำให้เหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ ยังได้ดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาและฝั่งซ้าย ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างความยาวรวมทั้งสิ้น 135 กิโลเมตร ปัจจุบันสามารถจัดหาที่ดินและส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างไปแล้ว รวมทั้งสิ้นประมาณ 127 กิโลเมตร คิดเป็น 94% ของแผนงาน คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

แผนที่จะดำเนินการในระยะต่อไป ได้แก่ งานก่อสร้างระบบส่งน้ำสายซอยและระบบระบายน้ำพื้นที่ฝั่งขวาและฝั่งซ้ายของโครงการฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้าง และประมาณการค่าก่อสร้างที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณ ส่วนการขยายเวลาก่อสร้าง จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อการจัดเตรียมข้อมูลการวิเคราะห์ด้านต่างๆให้มีความสมบูรณ์คลอบคลุมทุกประเด็น จึงจะสามารถนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาในการดำเนินการโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ต่อไป

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวดำเนินการจนแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้กว่า 481,400 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก และสุโขทัย ทำให้ราษฎรมีน้ำกินน้ำใช้ รวมไปถึงน้ำทำการเกษตรอย่างยั่งยืน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ราษฎรในพื้นที่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง