อิตาเลียนไทย ข้องใจผลอุทธรณ์ขยายโรงน้ำมหาสวัสดิ์ เรียกร้อง กปน. แจงข้อเท็จจริง

นายดนัย ภูมิวัฒน์ รองประธานบริหารกลุ่มงานระบบจ่ายน้ำและสาธารณูปโภค บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือ กค (กอร)0405.5/14496 แจ้งผลการอุทธรณ์กรณีการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ กปน. และเอกสารรายชื่อผู้ชนะประมูลงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS5/6-9 ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มายังผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) โดยระบุว่า การอุทธรณ์ฟังขึ้น และมีผลต่อการจัดซื้อและจัดจ้างอย่างมีนัยสาคัญ ในกรณีดังกล่าวนี้ ทาง ITD ซึ่งเป็นบริษัทที่ชนะการประมูลในครั้งนี้อย่างถูกต้อง จึงมีความข้องใจการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์ เพราะไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรมประปา ดังนั้น จึงกำลังพิจารณาว่า อาจจำเป็นที่ต้องใช้สิทธิ์ในการร้องให้มีการตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หากพบว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่สุจริต จะมีการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป เพื่อรักษาชื่อเสียงของบริษัทเพราะ อาจจะเป็นการใช้ดุลยพินิจที่ไม่ถูกต้อง และไม่สามารถนาไปปฎิบัติได้แบบมีนัยสาคัญ ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง พรบ.60

“ ทั้งนี้ เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 2.11 การประปานครหลวง กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างระบบตกตะกอนและ ระบบกรองน้ำสำหรับระบบผลิตน้ำประปา พร้อมงานที่เกี่ยวข้องขนาดไม่น้อยกว่า 100,000 ลบ.ม.ต่อวันในสัญญาเดียวกันวงเงินไม่น้อย กว่า 300,000,000 บาท ซึ่งตามเงื่อนไขนี้ไม่สามารถตีความทางภาษาหรือทางเลี่ยงคำได้ เนื่องจากเป็นหลักสากลใช้กันทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และ ทางบริษัทยังเชื่ออีกว่า ทุกบริษัททำเข้ายื่นเสนอราคา มีความรู้ด้านวิศกรรมประปาอย่างสูง ซึ่งกล่าวโดยสรุปคือ คำวินิจฉัยถูกต้องตามหลักวิศกรรมประปาหรือไม่ ที่ผู้ใช้ดุลยพินิจอาจจะไม่มีความรู้หรืออาจจะไม่รู้และไม่เข้าใจ ระบบการผลิตน้าประปา ไปตีความเรื่องน้ำสูญเสีย และทำให้สังคมเข้าใจผิด เกิดการบิดเบือนข้อเท็จจริง”

สำหรับ ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ITD มีข้อสังเกต ดังนี้

  1. ระบบผลิตน้ำประปาตามข้อกำหนดการประปานครหลวง ต้องไม่รวมน้ำสูญเสียไม่ใช่ดุลยพินิจ แต่เป็นหลักวิศวกรรมประปาที่สาคัญ ด้วยประเทศไทยพัฒนามามากแล้ว ไม่ใช่ต้องเทียบเคียงหรือ สมมุติเอาเองว่า กำหนดให้ครบ เพราะองค์ความรู้นี้เผยแพร่อย่างกว้างขวาง
  2. หากดูตามหลักวิศวกรรมประปา ทางการประปานครหลวง ไม่ได้ใช้ ดุลยพินิจที่ผิดพลาด แต่ใช้หลักวิศวกรรมประปาที่เป็นมาตรฐานทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น ตามข้อกำหนดTOR ข้อ2.11 การประปานครหลวงกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงาน ก่อสร้างระบบตกตะกอนและระบบกรองน้ำสาหรับระบบผลิตน้ำประปา พร้อมงานที่เกี่ยวข้องขนาดไม่น้อยกว่า 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในสัญญาเดียวกัน วงเงินไม่น้อยกว่า 300,000,000 บาทนั้น ถูกต้องโดยไม่ต้องตีความ และบริษัทที่ยื่นเสนอทุกราย ก็มีความเชี่ยวชาญในระบบผลิตประปา และรู้โดยสามัญสำนึกอยู่แล้วว่า หลักวิศวกรรมประปาที่ถูกต้องคืออะไร
  3. ถ้าเอกสารคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ สามารถใช้เป็นมาตราอ้างอิงได้ในอนาคตว่า ระบบผลิตน้าประปารวมน้ำสูญเสียนั้น หมายความว่า งานก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ผู้รับเหมาที่ได้งานนี้สามารถใช้เอกสาร คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในการต่อรองในชั้นศาล เพราะว่า น้ำสูญเสีย คือข้อกำหนดรวมในระบบผลิตน้ำประปา ไม่เท่ากับว่า การประปานครหลวง จะต้องรับงานก่อสร้าง ที่ผลิตน้ำประปา ออกมาเป็นน้ำคลองให้ประชาชนใช้กัน ใช่หรือไม่
  4. ขอให้การประปานครหลวงใช้ดุลยพินิจ ให้ถูกต้อง ตามที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองได้กล่าวไว้ อย่าทำให้การประปานครหลวง ต้องเสียหายมิฉะนั้นแล้ว ประชาชนจะไม่ได้น้ำประปามาใช้
  5. โรงผลิตน้ามหาสวัสดิ์ 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ และแบบที่ออกมานั้น เป็นเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยมากจึงต้องใช้ผู้ชำนาญการ ไม่ใช่งานก่อสร้างทั่วไป ซึ่งทาง ITD มีความพร้อมทุกด้าน
  6. ขอให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ทบทวนมติแก้ไขใหม่ ให้ถูกต้องอย่าใช้ดุลยพินิจท่ขัดต่อหลักวิศวกรรมและมาตราฐาน ที่คงไว้ซึ่งความถูกต้อง และ
  7. ขอให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ใช้ดุลยพินิจด้วยความสุจริตโดยรอบคอบ และควรเชิญการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค เพื่อมาร่วมแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี้

ITD ขอเรียกร้องให้ กปน. ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงว่า การยีนอุทธรณ์นั้น กปน.ได้ทำเอกสารชี้แจงไปยัง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักวิศวกรรมประปาเพื่อประกอบการพิจารณาโดยสุจริตอย่างแท้จริง เพราะโครงขนาดใหญ่ของประเทศ ต้องมีเจ้าหน้าที่องค์กรต่อต้านคอร์รับชั่นเข้ากระบวนการจัดซื้อทุกขั้นตอน แต่อาจจะยกเว้นขั้นตอนส่งเอกสารตอบข้ออุทธรณ์ ไปกรมบัญชีกลาง หรือไม่ เพื่อเอื้อให้บริษัททั้งสองรายที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น ผู้เสนอราคา สามารถผ่านได้หรือมีมือที่มองไม่เห็นในขั้นตอนนี้อย่างไร เพราะมีข่าวต่างๆ ออกมาก่อน จะมีเอกสารจริงประกาศ และมีการให้ข่าวในทางลบกับผู้ชนะการประกวดราคา ITD ซึ่งเสมือนเป็นการฟอกขาวให้ก่อนหรือไม่ เพื่อให้สังคมเบียงประเด็นในข้อสงสัยว่า หลักวิศวกรรมประปาที่เป็นหลักมาตรฐาน สามารถเลี่ยงคำได้หรือไม่อย่างไร