ออมสิน​ จัดให้​ “เงินฝากเผื่อเรียก Protect Life” ฝากเงินพร้อมได้ประกันอุบัติเหตุ

“? ฝากเงินพร้อมได้ประกันอุบัติเหตุ
รับความคุ้มครองทันที ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน…ได้ทั้งออมเงินและได้รับความคุ้มครอง กับเงินฝากเผื่อเรียก Protect Life วงเงินคุ้มครอง 20 เท่า สูงสุด 10,000,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ยรับเต็ม ไม่เสียภาษี อัตราดอกเบี้ย 0.15% ต่อปี


⏏️ เงื่อนไข
▪️ เปิดบัญชีเพียง 100 บาท
▪ จำนวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับ 20 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ วันก่อนประสบอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อราย โดยจะพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครอง (อบ.2)
▪ ธนาคารเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกัน โดยผู้ฝากเงินเป็นผู้เอาประกัน รับประกันโดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

? เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. – 30 ธ.ค. 66 ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม > https://bit.ly/3NrzVJ7
⚠️ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด