ออมสินใจป้ำ ! จัดรางวัลพิเศษส่งท้ายปี 1 ล้านบาท 20 รางวัล ให้ผู้ฝากสลากออมสินพิเศษ 2 ปี

จากการที่ธนาคารออมสิน ได้ออกสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดที่ 214 หน่วยละ 100 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลาถึง 24 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัล 5 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษี ฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ โดยกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

รายละเอียดหลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์รายละเอียด
ระยะเวลารับฝากวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี–  บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป–  นิติบุคคลทุกประเภท
อายุ2 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 24 ครั้ง)
หน่วยละ100 บาท
รายละเอียดดอกเบี้ยฝากครบ 2 ปี ได้รับดอกเบี้ย  0.10  บาทต่อหน่วย (ร้อยละ 0.05 ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก1. ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักส่วนลด 2.00 บาทต่อหน่วย2. ฝากไม่ครบ 2 ปีไม่ได้รับดอกเบี้ย
วงเงินในการรับฝาก1. ฝากขั้นต่่า 100 บาท (1 หน่วย)
2. ไม่จ่ากัดวงเงินรับฝากต่อราย
ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

และ ธนาคารออมสินยังได้จัดรางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่ฝากสลากฯ ระหว่างวันที่ 2 พ.ย.-29 ธ.ค.2564 โดยได้ร่วมลุ้นเงินรางวัลพิเศษ 1 ล้านบาท จำนวน 20 รางวัล (ไม่รวมรางวัลที่ออกปกติประจำทุกเดือน) ซึ่งจะทำการออกรางวัล 2 ครั้ง ในวันที่ 1 ธ.ค.64 จำนวน 10 รางวัล และวันที่ 30 ธ.ค.64 อีก 10 รางวัล

สิทธิพิเศษ สำหรับการฝากสลากออมสินพิเศษ 2 ปี ในระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2564

เงื่อนไขรายละเอียด
เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ1.  ต้องเป็นผู้ฝากสลากออมสินพิเศษ 2 ปี ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2564 เท่านั้น2. บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด
เงินรางวัลพิเศษเพิ่มรางวัลพิเศษ รางวัลละ 1 ล้านบาท จำนวน 20 รางวัลรวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 20 ล้านบาทโดยกำหนดงวดและหมวดอักษรของรางวัลพิเศษ ทั้ง 20 รางวัล
การออกรางวัลพิเศษออกรางวัลจำนวน 2 ครั้ง– ครั้งที่ 1 วันที่  1  ธันวาคม 2564 จำนวน 10 รางวัล รวม 10 ล้านบาท– ครั้งที่ 2 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 จำนวน 10 รางวัล รวม 10 ล้านบาท
การรับเงินรางวัลพิเศษโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน ในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล

สำหรับผู้มีความประสงค์จะฝากสลากพิเศษ 2 ปี สามารถลงทะเบียนจองคิว ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

  • เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th
  • Line Official Account GSB Society

สำหรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการลงทะเบียนจองคิว เพื่อฝากสลากออมสินพิเศษ 2 ปี มีดังนี้

  • บุคคลธรรมดา ใช้เลขบัตรประชาชนเพื่อลงทะเบียน
  • นิติบุคคล ใช้เลขทะเบียนการค้าเพื่อลงทะเบียน
  • สามารถเลือกสาขา / วันที่จะใช้บริการ/จำนวนเงินที่จะฝากสลากฯ
  • สามารถจองสิทธิฝากสลากฯ ได้ตั้งแต่ 100 บาท (1 หน่วย) ไม่จำกัดวงเงินสูงสุด
  • กรณีต้องการจองสิทธิฝากสลากฯ มากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป ขอให้ผู้ฝากติดต่อแจ้งความประสงค์ที่สาขาที่ต้องการใช้บริการ
  • สามารถจองสิทธิฝากสลากฯ ได้มากกว่า 1 ครั้ง
  • สามารถลงทะเบียนจองสิทธิฯ แทนผู้อื่นได้

เมื่อทำการลงทะเบียนจองคิวสำเร็จ ระบบจะมีการส่งข้อความมายังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ และผู้ฝาก หรือนิติบุคคล นำ SMS ที่ได้รับจากการลงทะเบียนจองคิว หรือภาพถ่ายหน้าจอลงทะเบียน จ มาแสดงที่สาขาเพื่อฝากสลากออกสินตามที่ได้เลือกไว้

ผู้สนใจอ่านรายละเอียดและลงทะเบียนจองคิวฝากได้ที่ > https://bit.ly/3n0M6iZ