ออมสินต้อนรับเดือนแห่งความรัก กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5

ธนาคารออมสิน จัดโปรเงินฝาก ต้อนรับเดือนแห่งความรักด้วยบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5

ไม่เสียภาษี
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ 5 เดือน

จุดเด่น เป็นการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อผลตอบแทนเพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต ให้ผู้ฝากควบคุมการใช้เงินได้มากขึ้น อุ่นใจยิ่งขึ้นกว่าเดิม กับบริการเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ที่ยังคงเก็บออม และใช้จ่ายได้เมื่อต้องการ พร้อมยังได้รับผลตอบแทน ที่น่าพึงพอใจ บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี

คุณสมบัติ

1. บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
2. นิติบุคคลทุกประเภท

เงื่อนไขการฝาก

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย
 • เมื่อฝากครบ 5 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
 • ใช้สมุดฝากเงินประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 5 เล่มเดิมมาฝากเพิ่มได้

การคำนวณและการลงรับดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

 • บุคคลธรรมดา ร้อยละ 0.35 ต่อปี
 • นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ร้อยละ 0.35 ต่อปี
 • นิติบุคคลทั่วไป ร้อยละ 0.25 ต่อปี
 • ส่วนราชการ ร้อยละ 0.25 ต่อปี
 • รัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐ  ร้อยละ 0.25 ต่อปี
 • สถาบันการเงิน ร้อยละ 0.25 ต่อปี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 0.25 ต่อปี

คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝาก
ลงรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนระยะเวลารับฝาก

ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2565


เงื่อนไขการถอน

 • ถอนเงินเท่าใดก็ได้
 • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝากนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ วันถอน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 • บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
 • นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

เมื่อครบระยะเวลาฝาก

จะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

ระยะเวลาเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 หรือจนกว่าวงเงินโครงการเต็ม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม > https://bit.ly/3GevAlP