ออมสินจัดให้ ‘สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ By GSB’ ช่วยผู้ประกอบการสู้วิกฤติ หายห่วงเรื่องเงินทุน

? ข่าวดี! สำหรับผู้เริ่มประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมในการประกอบอาชีพ และผู้ประกอบการรายย่อย ออมสินจัดให้! เพิ่มทักษะ ให้ทุนเสริม พร้อมเริ่มอาชีพใหม่ กับ สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ By GSB เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ

✨ พิเศษดอกเบี้ย ร้อยละ 18 ต่อปี (Effective Rate)
✨ ปลอดชำระเงินต้น 3 เดือน
✨ ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
✨ กู้ได้สูงสุด 100,000 บาท ผ่อนนาน 8 ปี
✨ สำหรับ: ผู้เริ่มประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมในการประกอบอาชีพ หรือมีประสบการณ์พื้นฐานในอาชีพที่จะประกอบการได้ เช่น ช่างปูน ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ และผู้ประการรายย่อย เช่น อาชีพค้าขาย บริการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย

คุณสมบัติผู้กู้ :

  • ผู้เริ่มประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมในการประกอบอาชีพ จนสามารถเป็นผู้ประกอบอาชีพนั้น ๆ ได้ หรือมีประสบการณ์พื้นฐานในอาชีพที่จะประกอบการได้ เช่น ช่างปูน ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น หรือ
  • ผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และผลิตสินค้าอุปโภค บริโภคเพื่อจำหน่าย
  • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับ ระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
  • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่หรือสถานประกอบการที่แน่นอน สามารถติดต่อได้
  • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

?? อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม > https://bit.ly/41VbpFa
หรือติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
? เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ?