ออมสินจัดเต็ม เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 8 เดือน ดอกเบี้ยสูงเสียดฟ้า มั่นคงปลอดภัย ผลตอบแทนไว ไม่เสียภาษี

เงินฝากดอกเบี้ยสูงเสียดฟ้า มั่นคงปลอดภัย ผลตอบแทนไว ไม่เสียภาษี* กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 8 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 1.32% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.55% ต่อปี)

เงื่อนไขการฝาก
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด
 • ฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 • *บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
 • เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 8 เดือน ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียก
การคิดดอกเบี้ย / ผลตอบแทน 

อัตราดอกเบี้ยต่อปี 1.32 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 1.55 ต่อปี)

เงื่อนไขการถอน
 • ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้
 • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ 8 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ย
ภาษี ณ ที่จ่าย
 • บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
 • นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร

การลงรับดอกเบี้ย

 • เมื่อฝากครบ 8 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก
 • จะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

? เปิดรับฝากวันที่ 1 – 31 พ.ค. 66 ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา รายละเอียดเพิ่มเติม > https://bit.ly/44j9Fag

⚠️ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด #เงินฝากมั่นคงรัฐบาลคุ้มครองเงินฝากทุกบาท