ส.สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย ย้ำอุตสาหกรรมหมูของไทยได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย

สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย ยืนยัน อุตสาหกรรมเนื้อหมูของประเทศไทย ได้มาตรฐานสากลภายใต้การกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์ ทั้งห่วงโซ่การผลิกถึงแหล่งที่มาการผลิต ย้ำผู้บริโภคควรเลือกซื้อจากสถานที่จำหน่ายที่มีตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” รวมถึงสถานที่จัดจำหน่ายและปรุงสุกเพื่อความปลอดภัย

ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม นายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย กล่าวว่า จากภาพติ๊กต่อกฝูงหนูรุมแทะกินเนื้อหมูที่เขียงในตลาดแห่งหนึ่ง ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการบริโภคเนื้อหมู นั้น สมาคมฯ ยืนยันว่า อุตสาหกรรมหมูไทยปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มที่ดีตามข้อบังคับของกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด เพื่อการยกระดับมาตรฐานการผลิตเนื้อสุกรตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ ฟาร์มหมู โรงเชือด ตัวแทนจำหน่าย และร้านค้า สร้างความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารให้กับผู้บริโภค

โดยเฉพาะการยกระดับมาตรฐาน “สถานที่จำหน่าย” ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่เนื้อสัตว์ถึงมือผู้บริโภค กรมปศุสัตว์ได้จัดสายตรวจลงพื้นที่ตลาดสดหลายในเขตเมืองใหญ่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การจำหน่ายเนื้อสัตว์ถูกสุขลักษณะอนามัย สะอาดและปลอดภัย และได้มีการปรับปรุงให้ถูกต้องตามข้อกำหนด เช่น ที่วางเนื้อหมูมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกวา 60 เซนติเมตร มีตู้เก็บที่ป้องกันการปนเปื้อนและไม่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์พาหะ

นอกจากนี้ จุดจำหน่ายต้องมี “ตู้แช่เย็น” สำหรับเก็บสินค้าที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นวิธีการรักษาคุณภาพเนื้อสัตว์ได้ตามมาตรฐาน ลดการเกิดจุลินทรีย์และเอ็นไซม์ในเนื้อสัตว์ไม่ให้เกิดการเน่าเสียระหว่างรอจำหน่าย ช่วยยืดอายุการจัดเก็บให้นานขึ้น ที่สำคัญสามารถป้องกันหนูและแมลงไม่ให้เข้าไปปนเปื้อนได้

“หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมมือกันยกระดับมาตรฐานการผลิตเนื้อสัตว์ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ทั้งการจัดทำมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงหมูของกรมปศุสัตว์ การปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดงในห่วงโซ่การผลิต ตลอดจนรณรงค์ให้เขียงหมูให้ความสำคัญกับความสะอาดภายใต้ข้อกำหนด “ปศุสัตว์ OK” ทั้งในตลาดสดและร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันตลาดสดมีการปรับปรุงมาตรฐานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง” ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ กล่าว