สิงห์อาสา เปิดโครงการ SEA SAND STRONG รักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล

รายงานข่าว เปิดเผยว่า สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับ 12 สถาบันการศึกษาภาคใต้และภาคตะวันออก จัดโครงการ SEA SAND STRONG (ซี แซนด์ สตรอง) เพื่อรณรงค์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยเฉพาะชายหาดของประเทศไทย ครอบคลุมชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด โดยเริ่มที่บริเวณหาดสนหนาและหาดยาว อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเล การจัดการขยะ และช่วยเหลือคนในพื้นที่ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากกระแสน้ำและกระแสลมพัดขยะไปเกยตื้นตามชายหาด

โครงการนี้เกิดขึ้น เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลหลายเรื่อง อาทิ มลพิษจากเรือ การทิ้งของเสียจากชุมชน อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม การทิ้งขยะในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาขยะล้นเมืองไหลลงสู่ทะเล ถูกกระแสน้ำและกระแสลมพัดไปขึ้นฝั่งตามชายหาดต่างๆ จากรายงานของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยติดอันดับ 10 ของประเทศที่ปล่อยขยะพลาสติกลงสู่ทะเลมากที่สุดในโลก และโครงการยังมุ่งเน้นให้กลุ่มนักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสา รวมทั้งเยาวชน และคนในพื้นที่เป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันดูแลรักษาชายหาด

สำหรับ 12 สถาบันการศึกษาภาคใต้ เครือข่าย “สิงห์อาสา” ได้แก่ ม.สงขลานครินทร์ จำนวน 4 วิทยาเขตคือ ภูเก็ต ตรัง หาดใหญ่ และสุราษฎร์ธานี, ม.ราชภัฏภูเก็ต, ม.หาดใหญ่, ม.ราชภัฏสงขลา, ม.ทักษิณ, ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช, ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้ร่วมมือกับ คุณสิรณัฐ สก๊อต นักอนุรักษ์ทางทะเล ผู้ก่อตั้งกลุ่ม SEA YOU STRONG นำนักเรียนจาก 13 โรงเรียนในพื้นที่ตำบลตลิ่งชัน และตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ รวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ ช่วยกันเก็บขยะที่บริเวณหาดสนหนาและหาดยาว อำเภอเหนือคลอง เป็นการตัดวงจรขยะที่เป็นมลพิษต่อสภาพแวดล้อมในทะเล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติกที่ใช้เวลาหลายร้อยปีกว่าจะย่อยสลาย เช่น ถุง ขวด ภาชนะใส่อาหาร วัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ และเครื่องมือประมง ฯลฯ ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล โดยขยะที่ได้จะนำไปคัดแยก และรีไซเคิลเป็นวัสดุเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ ยังเตรียมขยายสู่ภาคตะวันออกต่อไปที่ผ่านมา สิงห์อาสา จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด

โครงการซี แซนด์ สตรอง จะมีการจัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้แก่ชุมชนของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด ให้เห็นความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม ช่วยกันลดปริมาณขยะ และรณรงค์ให้มีการรีไซเคิลอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน แต่ยังคาดหวังให้เป็นการดูแลสัตว์น้ำและระบบนิเวศน์ในทะเล การนำขยะที่เก็บได้ไปจัดการให้ถูกวิธี หันมาเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ สิงห์อาสา ยังได้มีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ อนุรักษ์ และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในด้านอื่นๆ ด้วย เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ สิงห์อาสา ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องก้าวสู่ปีที่ 10 ในการมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคม พัฒนาพื้นที่ ดูแลสิ่งแวดล้อม และสร้างประโยชน์คืนสู่สังคม