สิงห์อาสา เปิดอบรมฟรี หลักสูตรช่างแอร์

รายงานข่าว เปิดเผยว่า สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ได้เปิดอบรมหลักสูตร “ช่างแอร์” เป็นหลักสูตรที่ 2 ในโครงการ Home service and office skills ต่อเนื่อง เน้นฝึกปฏิบัติตัวต่อตัวสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทันที เป็นการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 12 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 29-30 ส.ค.63 ที่อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี โดยมีผู้สนใจเข้าอบรมเต็มหลักสูตร หลังจากก่อนหน้านี้มีการเปิดอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้าบ้าน ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี ผู้เข้ารับอบรมนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้จริง

สำหรับหลักสูตรช่างแอร์ เป็นการอบรม เทคนิคการดูแลเครื่องปรับอากาศทั้งหมด ทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องปรับอากาศ การเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน ฝึกปฏิบัติการถอดประกอบและล้างเครื่องปรับอากาศ ประมาณราคางานบริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ รวมไปถึงแนะนำภาพรวมอาชีพ และโอกาสธุรกิจงานช่างแอร์บ้าน โดยผู้เข้าอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงภายในวิทยาลัยฯ รวมถึงให้บริการชุมชมรอบๆ วิทยาลัยฯ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรม ที่สมัครเข้ามาจากทางบ้านสามารถนำไปต่อยอดเป็นวิชาชีพ สร้างตัวเลี้ยงครอบครัวได้

หลักสูตร Home service and office skills กลุ่มทักษะทางด้านงานช่าง ทุกหลักสูตรได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ 6 สถาบันการศึกษา ได้แก่ สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 จ.ปทุมธานี, วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี กรุงเทพฯ, วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี, มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี, มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.ขอนแก่น และมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ รวมทั้งการประปานครหลวง (สำนักงานใหญ่) สร้าง 6 หลักสูตรช่างเพื่อทำกิน ได้แก่ 1. ช่างไฟฟ้าบ้าน 2.ช่างแอร์ 3.ช่างประปา 4.กราฟิกดีไซน์เบื้องต้น อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator เบื้องต้น 5.ช่างคอมฯ 6.อี-คอมเมิร์ซ ทำธุรกิจออนไลน์

สำหรับหลักสูตรต่อไป จัดขึ้นในวันที่ 11 ก.ย. 63 คือ หลักสูตรคอมเมิร์ซ ทำธุรกิจออนไลน์ ที่มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรม ได้ที่เฟสบุ๊ค singha r-sa สิงห์อาสา