สิงห์อาสา ผนึกกำลัง 10 มหาวิทยาลัยภาคเหนือ ตั้งศูนยเฝ้าระวังไฟป่า รักษาต้นน้ำ

รายงานข่าว เปิดเผยว่า สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้ร่วมกับ เครือข่ายสถาบันการศึกษาภาคเหนือ 10 สถาบัน ประกอบด้วย นักศึกษาจาก ม.เชียงใหม่, ม.แม่โจ้, ม.ราชภัฏเชียงใหม่, ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ม.แม่ฟ้าหลวง, ม.ราชภัฏเชียงราย, วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย, ม.ราชภัฏลำปาง, ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย และม.พะเยา ประกาศจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ภายใต้โครงการ “สิงห์อาสาสู้ไฟป่า รักษาต้นน้ำ” โดยในงานได้จัดอบรมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในการปกป้อง ดูแลรักษาป่าต้นน้ำ พร้อมกับเรียนรู้การทำแนวกันไฟป่า ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาไฟป่าที่ส่งผลกระทบต่อป่าต้นน้ำของไทย โดยหลังจากนี้จะนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้านกว่า 50 ชุมชน ในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย รวมถึงการตั้งศูนย์เฝ้าระวังไฟป่า เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว

ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์ศึกษา วิจัยและปฏิบัติการเพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่า หมอกควันในประเทศไทยและในภูมิภาค มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า ม.แม่ฟ้าหลวงได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลทรัพยากรน้ำแก่สมาชิกชุมชน ตั้งแต่ในระดับเยาวชนไปจนถึงผู้นำและปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งดิน น้ำ และป่า พร้อมร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับกับบริบทของพื้นที่ ซึ่งการที่สิงห์อาสาได้จัดทำกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ในครั้งนี้ เชื่อว่าจะช่วยขยายเครือข่ายให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น โดยเฉพาะการรักษาต้นน้ำ สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่มีปัญหาได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรในพื้นที่ต้นน้ำได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ โครงการ “สิงห์อาสาสู้ไฟป่า รักษาต้นน้ำ” เป็น 1 ใน 4 ภารกิจ “ต้นน้ำ แหล่งน้ำ สายน้ำ และความยั่งยืน” ตอกย้ำเป้าหมายการดำเนินงานของ สิงห์อาสา เนื่องในวาระครบรอบ 10 ปี มุ่งเน้นภารกิจด้านการดูแลทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เป็นภารกิจที่ดูแลรักษาป่าต้นน้ำทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีทำแนวกันไฟป่าที่มีประสิทธิภาพให้แก่ชาวบ้าน อาสาสมัครป้องกันไฟป่าในพื้นที่ สร้างฝายชะลอน้ำ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำพร้อมกับสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, มูลนิธิกระจกเงา, ศูนย์ศึกษาวิจัยและปฏิบัติการเพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่า หมอกควันในประเทศไทยและในภูมิภาค ม.แม่ฟ้าหลวง, อาสาสมัครป้องกันไฟป่าในพื้นที่ โดยสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันไฟป่า อาทิ เครื่องมือทำแนวกันไฟที่ได้มาตรฐาน รองเท้าเซฟตี้ รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น และยังสนับสนุนอาหาร-น้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครปฏิบัติงาน โดยกิจกรรมครั้งต่อไปจะเป็นการร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายต้นน้ำ และปลูกป่า เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของป่าต้นน้ำ ให้มีน้ำใช้อย่างยั่งยืนไม่ขาดแคลน

สำหรับ 4 ภารกิจ “ต้นน้ำ แหล่งน้ำ สายน้ำ และความยั่งยืน”  จัดทำขึ้นเพื่อตอกย้ำเป้าหมายการดำเนินงานของ สิงห์อาสา เนื่องในวาระครบรอบ 10 ปี โดยมุ่งเน้นภารกิจด้านการดูแลทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในทุกมิติทั่วทุกภูมิภาคของไทย ได้แก่ โครงการ “สิงห์อาสาสู้ไฟป่า รักษาต้นน้ำ” ร่วมกับเครือข่ายสิงห์อาสาและองค์กรในภาคเหนือ,  โครงการ “สิงห์อาสา แหล่งน้ำชุมชน” ร่วมกับเครือข่ายสิงห์อาสาและองค์กรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, โครงการ “สิงห์อาสา ฟื้นฟูสายน้ำ” ร่วมกับเครือข่ายสิงห์อาสาและองค์กรในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง และ โครงการ “สิงห์อาสา ซี ยู สตรอง” ร่วมกับเครือข่ายสิงห์อาสาและองค์กรในพื้นที่ภาคใต้และตะวันออก  โดยแต่ละโครงการจะร่วมกับเครือข่ายสิงห์อาสาทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องตามปณิธานการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมของ “พระยาภิรมย์ภักดี”