สิงห์อาสา จับมือ ประปานครหลวง จัดอบรมหลักสูตร ช่างประปา ฟรี

สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับ การประปานครหลวง จัดอบรมหลักสูตร “ช่างประปา” ฟรี ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2563 ที่การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ เพื่อให้ประชาชนมีทักษะความรู้ใช้เป็นช่องทางในการประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว

ช่างประปา นับเป็นอีกหนึ่งวิชาชีพที่สำคัญในชีวิตประจำวัน เนื่องจากทุกบ้าน ทุกสำนักงานจำเป็นต้องมีระบบประปาที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้งาน ช่างประปาจึงจำเป็นต้องมีทักษะความสามารถในการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและมีวิธีบำรุงรักษาระบบประปาที่ถูกต้องและปลอดภัย การจัดอบรมในหลักสูตรช่างประปาในครั้งนี้ จึงมีการเตรียมเนื้อหาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมอย่างเต็มที่ โดยตลอดระยะเวลาการอบรมทั้ง 3 วัน ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เรื่องท่อน้ำและวัสดุอุปกรณ์งานประปา ฝึกปฏิบัติเดินระบบท่อประปาภายในห้องน้ำ ซ่อมท่อรั่วภายในบ้าน การเพิ่มจุดจ่ายน้ำ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับถังเก็บน้ำ ฝึกปฏิบัติล้างถังพักน้ำ โดยในวันสุดท้ายของการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้รับโอกาสเยี่ยมชมสถานีสูบน้ำดิบสำแล ที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อชมกระบวนการผลิตน้ำประปาตั้งแต่ต้นน้ำ และเป็นการสร้างความตระหนักเรื่องคุณภาพของน้ำให้กับช่างประปาอีกด้วย

นับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่เกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด-19  บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มีนโยบายช่วยเหลือสังคม มอบเงินสนับสนุนการทำงานของบุคลากรการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหลัก 26 แห่งทั่วประเทศ ทั้งยังสนับสนุนอาหารน้ำดื่มให้กับบุคคลากรการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่รับมือกับการแพร่ระบาดโควิด-19 รวมถึงประกาศนโยบายเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ โดยตลอดระยะเวลากว่า 6 เดือน ได้จัดอบรมโครงการทั้งหมด 11 โครงการ 28 ห้องเรียน ทั้งในรูปแบบของการจ้างงาน สร้างรายได้ เป็นอาสาสมัครดูแลท้องถิ่นตนเอง ได้แก่  โครงการสิงห์อาสาสู้ไฟป่า โครงการสิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง และโครงการสิงห์อาสาสู้ภัยน้ำท่วม รวมถึงรูปแบบการสร้างงาน สร้างอาชีพ ได้แก่ กลุ่มทักษะวิชาชีพทางด้านอาหาร กลุ่มทักษะวิชาชีพทางด้านงานช่าง และเตรียมจัดอบรมกลุ่มทักษะทางด้านการเกษตร รวมเป็นมูลค่าการช่วยเหลือกว่า 200 ล้านบาท