‘สิงห์อาสาสู้ไฟป่า’ จับมือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สร้างอาสาสมัครท้องถิ่นสู้ไฟป่าและหมอกควัน

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 64 สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ผนึกกำลัง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จ.เชียงใหม่ จัด “โครงการสิงห์อาสาสู้ไฟป่า” เพื่ออบรมอาสาสมัครจาก 10 หมู่บ้าน ในจ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ วางมาตรการป้องกัน และแนวทางปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ในกรณีที่เกิดไฟป่า เพื่อความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการจัดการการแพร่ขยายของไฟป่า ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาหมอกควันในเขตภาคเหนือ โดยมี คุณประโภชน์ เกิดเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด ผู้แทนสิงห์อาสา และคุณเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จ.เชียงใหม่ ร่วมเปิดงาน ที่ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

ปัญหาไฟป่า ยังคงเป็นปัญหาระดับประเทศ นำมาสู่ปัญหาวิกฤตหมอกควันในระดับที่รุนแรง รวมถึงก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในหลายพื้นที่ สาเหตุหลักเกิดมาจากการลักลอบเผาป่า ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature – WWF) พบว่า กว่า 75% ของเหตุการณ์ไฟป่า มีสาเหตุจากมนุษย์ เช่น การเผาป่า การรุกป่าทำแปลงเกษตรและปศุสัตว์ การเผาเตรียมพื้นที่เกษตร และการบริหารป้องกันไฟป่าที่ผิดพลาด เป็นต้น ดังนั้น สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ดีขึ้น และการเน้นการแก้ปัญหาเชิงป้องกัน

โครงการสิงห์อาสาสู้ไฟป่า นับเป็นการร่วมมือของหลายหน่วยงาน เพื่ออบรมอาสาสมัครในพื้นที่ สร้างการตระหนักรู้สาเหตุของการเกิดไฟป่าและหมอกควัน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในท้องถิ่นเพื่อป้องกันไฟป่า การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องไฟป่า การป้องกันไฟป่าด้วยการสร้าวแนวกันไฟธรรมชาติ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดับไฟป่า การฝึกปฏิบัติการดับไฟป่า และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้คนในท้องถิ่นเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการปัญหาไฟป่า สามารถดูแลพื้นที่ชุมชนของตนเองได้หากเกิดไฟป่าขึ้น รวมถึงไปให้ความรู้กับคนในหมู่บ้านตนเองเกี่ยวกับปัญหาไฟป่า โดยในครั้งนี้ได้อบรมชาวบ้านจาก 10 หมู่บ้าน จำนวน 50 คน จากต.สุเทพ และ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้แก่ หมู่บ้านเชิงดอย หมู่บ้านน้ำตกห้วยแก้ว หมู่บ้านห้วยทราย หมู่บ้านร่ำเปิง หมู่บ้านโป่งน้อย หมู่บ้านสันลมจอย หมู่บ้านใหม่หลังมอ หมู่บ้านทรายคำ หมู่บ้านแม่เหียะ หมู่บ้านอุโบสถ ซึ่งได้รับผลกระทบจากไฟป่า อีกทั้ง การอบรมในครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสิงห์อาสาจ้างงาน สร้างรายได้ ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเบี้ยเลี้ยง น้ำดื่มสิงห์ และข้าวสารตราพันดี ถือเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาปากท้องเบื้องต้นอีกด้วย

ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2562 สิงห์อาสาได้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ทั้งในเรื่องของน้ำดื่ม ข้าวสารและอุปกรณ์ดับไฟป่ามาอย่างต่อเนื่อง ได้จัดตั้งศูนย์สนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับไฟป่ากว่า 20 จุด ขึ้นในหลายจังหวัดทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาทั่วประเทศได้ร่วมกันทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า โดยปีนี้เตรียมลงพื้นที่ในจังหวัดที่เกิดไฟป่าบ่อยครั้ง อาทิ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน นครราชสีมา ปราจีนบุรี นครนายก เพื่อส่งมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า อุปกรณ์ที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงจัดอบรมแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างการตระหนักถึงปัญหาไฟป่าและหมอกควันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป