สัตวแพทยสมาคมฯ จับมือ FAVA เดินหน้าขับเคลื่อน “สุขภาพหนึ่งเดียว” คน สัตว์ สิ่งแวดล้อม ปลอดภัยและยั่งยืน

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ผนึกกำลังองค์กรสมาพันธ์สมาคมสัตวแพทย์แห่งเอเซีย (The Federation of Asian Veterinary Associations : FAVA) ขับเคลื่อนแนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว” (One Health) สู่เป้าหมายอาหารปลอดภัย สุขอนามัยที่ดี ของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อความมั่นคงทางอาหารและการบริโภคอย่างยั่งยืน

นายสัตวแพทย์ปราโมทย์ ตาฬวัฒน์ นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า การเดินหน้านโยบาย “สุขภาพหนึ่งเดียว” เป็นแนวทางการแก้ปัญหาและส่งเสริมสุขภาพดีแบบองค์รวม ประกอบด้วย สุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และสุขภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมการระบาดของโรคที่อันตรายทั้งในคนและสัตว์ ตลอดจนเป็นกลไกเฝ้าระวังและควบคุมโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ เช่น โรคไข้หวัดนก โรค ASF ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของอาหารไม่เพียงแต่ประเทศไทย หรือภูมิภาคนี้ แต่รวมถึงประชากรโลก

ในการสัมมนาระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา จัดโดย FAVA และสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในหัวข้อ FAVA ‘s One Health Approach on Sustainable Food Security in Asia Pacific (แนวทางสุขภาพหนึ่งเดียวกับความมั่นคงทางอาหารในเอเซียแปซิฟิค) เป็นความร่วมมือกันในการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเรื่องโรคอุบัติใหม่ในคนและในปศุสัตว์ รวมถึงการเฝ้าระวังระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมภายใต้บริบทสุขภาพหนึ่งเดียว ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมการระบาดของโรคที่อันตรายทั้งในคนและสัตว์ และการดำเนินนโยบายของภาครัฐ เอกชน และองค์การต่าง ๆ ในการร่วมมือกันด้านความมั่นคงของอาหารอย่างยั่งยืนในภูมิภาค

สำหรับภาคปศุสัตว์ไทย แนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว” มุ่งมั่นแก้ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพร่วมกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และภาคสังคม ในการป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยา โดยเฉพาะมีการกำกับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในภาคการเลี้ยงสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) เพื่อส่งเสริมการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ให้มีความปลอดภัย (Food safety) และตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) ตลอดห่วงโซ่การผลิต ซึ่งจะส่งผลให้การแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์ให้บรรลุผล

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขี้นต่อเนื่องทั้งในคนและในสัตว์ ซึ่งสามารถติดต่อกันได้รวมทั้งการแพร่เชื้อจากสัตว์ในสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องมีความร่วมมือกันในระดับภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก FAVA ได้เปิดสำนักงานสุขภาพหนึ่งเดียวที่เมืองฟูกูโอกะ (FAVA One Health Fukuoka Office, FOF) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ให้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือของสัตวแพทย์สมาชิก FAVA ที่อยู่ในสมาคมต่าง ๆ เพื่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในภูมิภาค