สวนดุสิตโพล เผยข่าวโควิด-19 แพร่ระบาดทำคนไทยจิตตกมากที่สุด

โควิด-19

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,033 คน (สำรวจทั้งภาคสนามและออนไลน์) ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2563 ข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สะท้อนความคิดเห็นของประชาชน กรณี การรับข่าวสารโควิด-19 ของคนไทย

พบว่า ประชาชนรับข่าวสารเรื่องโควิด-19 จากสื่อออนไลน์มากที่สุด ถึง 79.30% ขณะที่ด้านความเชื่อถือข่าวสาร พบว่า แหล่งข่าวสารที่เป็นสถานีโทรทัศน์ มีคนเชื่อถือมากเป็นอันดับแรก 89%

ขณะที่ประเด็นนำเสนอกรณีโควิด-19 ที่ทำให้ประชาชนจิตตกมากที่สุด อันดับแรก คือ สถานการณ์แพร่ระบาดที่รุนแรง 36.08% รองลงมาคือประเด็น ยอดผู้ป่วยและเสียชีวิต, การบริหารจัดการของภาครัฐ , ผู้ติดเชื่้อไ่ยอมกักตัว และเฟคนิวส์