สถาบันปัญญาภิวัฒน์ จับมือกรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาบุคลากร สร้างผู้นำเกษตรยุคใหม่

** กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เดินหน้าโครงการความร่วมมือ เน้นพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร รวมทั้งบุคลากรทั้งสองฝ่าย หวังให้เกิดการพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตรในอนาคตที่มีองค์ความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพการเกษตรอย่างต่อเนื่อง

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับการพัฒนากำลังคนภาคการเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาเด็ก และเยาวชน ยุวเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer และ Smart Farmer รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่าย โดยเป็นการแบ่งปันทรัพยากรบุคลากร นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ วัสดุอุปกรณ์ และข้อมูลการส่งเสริมการเกษตรซึ่งกันและกัน

สำหรับการพัฒนาบุคคลากรทางการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรนั้น มีการดำเนินการอย่างระบบบต่อเนื่องในทุกระดับผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ตั้งแต่เยาวชนโดยผ่านกระบวนการพัฒนายุวเกษตรกร ปัจจุบันมียุวเกษตรกร จำนวน 5,292 กลุ่ม จำนวนสมาชิก 121,121 ราย ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการ โดยพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer สู่ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ปัจจุบันมี Young Smart Farmer จำนวน 13,051 ราย รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ที่มีความรู้อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม นำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการผลิตและการตลาด ปัจจุบันมี Smart Farmer จำนวน 1,101,650 ราย ซึ่งการร่วมมือกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาบุคลากรที่มีองค์ความรู้ และประสบการณ์เพิ่มขึ้นในทั้งสองฝ่าย

ทั้งนี้ การลงนามในบันทึกข้อตกลงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลกรภาคการเกษตรให้ขยายผลออกไปในวงกว้าง และประสบผลสำเร็จลุล่วงตามจุดประสงค์ที่วางไว้ และนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนต่อไป.