รู้เก็บรู้ออม : CISA ใบเบิกทางสู่อาชีพการเงิน

การมีบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จขององค์กร ซึ่งต้องอาศัยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่ไม่ได้จำกัดอยู่ที่เรื่องอัตราผลตอบแทนเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กรด้วย

“ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ที่ผ่านมาได้ส่งเสริมและยกระดับศักยภาพบุคลากรของตลาดทุนไทยมาโดยตลอด สามารถผลิตบุคลากรด้านการวิเคราะห์การเงินและการลงทุน ป้อนสู่ตลาดทุนไทยแล้ว จำนวน 2,359 คน ผ่านหลักสูตร CISA ที่เกิดจากความร่วมมือกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) มาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน

หลักสูตร CISA ย่อมาจาก Certified Investment and Securities Analyst เป็นหลักสูตรด้านการวิเคราะห์ทางการเงินและการจัดการลงทุนที่ได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. ในการใช้ขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุน มีจุดเด่นคือเป็นหลักสูตรที่รวบรวมความรู้ด้านการวิเคราะห์การลงทุน ทั้งหลักเกณฑ์ กฎระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ จรรยาบรรณ มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง หลักทรัพย์ทุกประเภทที่ซื้อขาย และวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องทิศทางพัฒนาการของตลาดทุนไทย

ที่สำคัญเป็นหลักสูตรที่สามารถศึกษาได้ด้วยตัวเอง จึงเปิดกว้างให้กับทุกคนที่สนใจ ทั้งคนที่มีพื้นฐานการศึกษาและทำงานด้านการเงินอยู่แล้วหรือคนที่อยากเปลี่ยนสายงาน นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายไม่สูง จึงเป็นการขยายโอกาสการเข้าถึงความรู้ และสามารถต่อยอดไปขึ้นทะเบียนใบอนุญาตได้หลายวิชาชีพในตลาดทุน

หลักสูตรแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ Foundation Knowledge (คุณวุฒิ AISA) และระดับ Advanced Knowledge (คุณวุฒิ CISA) โดยคุณวุฒิที่ได้รับจะเป็นใบเบิกทางสู่วิชาชีพงานการเงินที่หลากหลาย ถ้าเป็นสายสถาบันการเงิน ก็สามารถเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้จัดการกองทุน วาณิชธนากร นักวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิต ส่วนสายบริษัทจดทะเบียน ได้แก่ นักลงทุนสัมพันธ์ นักวิเคราะห์การเงิน ผู้จัดการด้านการลงทุน ไปจนถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) ขณะที่วิชาชีพอื่นๆก็สามารถใช้ CISA เพื่อประโยชน์ในการยกระดับการทำงาน เช่น ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน เป็นต้น

และล่าสุด ได้มีการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่สอบผ่านหลักสูตร CISA เป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปีหลังสถานการณ์โควิด ซึ่งตั้งแต่ปี 2563 จนถึงกลางปี 2566 มีผู้สอบผ่านหลักสูตร CISA ทุกระดับสูงถึง 540 คน นอกจากนี้ จะมีการมอบรางวัล CISA Achievement Award เป็นครั้งแรกให้กับคุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระ ในฐานะบุคคลผู้สร้างชื่อเสียงแก่หลักสูตรและสร้างคุณูปการต่อตลาดทุนไทย โดยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านงานวิเคราะห์หลักทรัพย์กว่า 30 ปี เคยได้รับรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมจากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนถึง 6 ครั้ง และเป็นวิทยากรอย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี

คนที่สนใจอาชีพด้านการวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุน สามารถดูข้อมูลหลักสูตร CISA เพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/cisa 

คุณนายพารวย

ที่มา คอลัมน์ "รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน..สู่ความมั่งคั่ง"  หน้าเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ