รู้เก็บรู้ออม : แก้วิกฤติสภาพอากาศ!!

ช่วงเวลาที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการทำงานเชิงรุกมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนในการส่งเสริมทุกภาคส่วนในตลาดทุน ตลอดจนบริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทุน ให้ดำเนินธุรกิจและมีการลงทุนอย่างยั่งยืนจากกิจกรรมและโครงการต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการมอบรางวัล SET Awards, การประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน ตลอดจนการทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการ Care the Bear ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, Care the Whale ลดปริมาณขยะและกำจัดอย่างถูกวิธี และ Care the Wild ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD Supporter) ที่ครอบคลุมข้อมูลด้านการกำกับดูแล กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตามแนวปฏิบัติ Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

เพื่อสนับสนุนให้ตลาดทุนไทยเร่งแก้วิกฤติด้านสภาพภูมิอากาศ และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนในระดับชาติและระดับโลก โดยให้บริษัทจดทะเบียน ต้องบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ผู้ลงทุนกับสถาบันการเงินการลงทุน พิจารณาผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจเพื่อประกอบการให้สินเชื่อและตัดสินใจลงทุนอย่างยั่งยืน

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ บอกว่า ตลาดทุนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ซึ่งเป็นทิศทางที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยประเทศไทยได้ประกาศคำมั่นในการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 ว่าจะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เท่ากับศูนย์ ภายในปี 2065

พร้อมเดินหน้าให้ความรู้แก่บริษัทจดทะเบียน สร้างความเข้าใจเรื่องวิกฤติสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อความสามารถด้านการแข่งขันของธุรกิจ และเร่งพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรไฟฟ้า พลังงาน น้ำ ขยะ รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อสาธารณะอย่างถูกต้องและโปร่งใส พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้ลงทุนและสถาบันการเงินการลงทุนไทยพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานทางการเงินของธุรกิจในการให้สินเชื่อและให้บริการทางการเงินการลงทุนอีกด้วย

ล่าสุด เมื่อ 18 พ.ย.64 ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดการสัมมนาออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศตามแนวทางของ TCFD และแลกเปลี่ยนมุมมองของสถาบันการเงินการลงทุนในการนำข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาลงทุน ให้สินเชื่อ และให้บริการทางการเงินแก่ธุรกิจ

โดยผู้สนใจการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ Sustainable Capital Market Development

จากความสำเร็จในหลายๆโครงการที่ผ่านมา เชื่อว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯจะมีโครงการและกิจกรรมใหม่ๆในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน!

คุณนายพารวย

ที่มา คอลัมน์ รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน..สู่ความมั่งคั่ง หน้าเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ