รู้เก็บรู้ออม : เช็กระดับความรู้เรื่องการเงิน

“ความไม่รู้” เป็นบ่อเกิดแห่งการเรียนรู้ เราไม่สามารถอ้างความไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุของข้อผิดพลาดใดๆ อีกทั้งในชีวิตจริงแล้ว ราคาที่ต้องจ่ายเพราะความไม่รู้นั้น มักจะแพงเสมอ!!

ความรู้เรื่องการเงินขั้นพื้นฐาน เป็นเรื่องที่คนไทยจำนวนมากยังไม่รู้ ส่งผลให้มีสุขภาพการเงินอ่อนแอ จากการไม่มีเงินเก็บ ไม่รู้จักออม ใช้จ่ายแบบเกินตัว หาเงินได้เท่าไรก็ไม่พอจ่าย และการก่อหนี้สินจนท่วมหัวเอาตัวไม่รอด

ตลาดหลักทรัพย์ฯเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์ม SET Fin Quizz โดยเปิดให้ทุกคนเข้ามาทดสอบ เพื่อวัดระดับความรู้ในเรื่องการเงินและการลงทุน ผ่านแบบทดสอบความรู้การเงินในชีวิตประจำวัน หรือ “Know Your Money” ที่มีเนื้อหาครอบคลุม 6 ด้านคือ การบริหารรายรับ การบริหารรายจ่าย การบริหารหนี้สิน การบริหารเงินออม การบริหารการลงทุน และการบริหารความเสี่ยงของชีวิตและทรัพย์สิน

พบว่า ผลทดสอบของคนไทย 32,090 คน ในปี 2566 ส่วนใหญ่กว่า 70% มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเงินในกระเป๋าของตนเองทั้งเรื่องผลิตภัณฑ์การออม ประเภทของรายจ่าย และโครงสร้างรายรับ แต่ยังต้องทำความเข้าใจเพิ่มในเรื่องการประกันชีวิต การจัดพอร์ตลงทุน และดอกเบี้ยทบต้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯจึงได้จัดทำแบบทดสอบเกี่ยวกับการลงทุนอีก 2 ชุด คือ แบบทดสอบความรู้การลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ “Ready to Invest” เพื่อช่วยเช็กความพร้อมก่อนลงทุนจริงกับแบบทดสอบความรู้การเลือกหุ้น หรือ “Fit to Invest” เพื่อช่วยเรื่องการค้นหาหุ้นด้วยตัวเอง พบว่า 80% ของผู้ทดสอบ 9,890 คน มีความเข้าใจเรื่องความต้องการผลตอบแทนสูง ก็จะมีความเสี่ยงที่สูงขึ้น และเข้าใจว่าความผันผวนของราคาคือความเสี่ยง รวมถึงไม่ควรใส่ไข่ในตะกร้าใบเดียว แต่ยังต้องทำความเข้าใจเพิ่มเรื่องการคำนวณค่าธรรมเนียมการซื้อขายหุ้น การเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น และการคำนวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น จะต้องรวมทั้งส่วนต่างของราคาและเงินปันผล

นอกจากนี้ ยังได้ทำหลักสูตร SET e-Learning เพื่อเสริมความรู้เรื่องการประเมินมูลค่าหุ้นจากเงินปันผล การวิเคราะห์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน และการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยแต่ละแบบทดสอบจะเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจากแหล่งความรู้ต่างๆ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาทีหลังอีก เช่น หลักสูตรใน SET e-Learning และสื่อเรียนรู้บนเว็บไซต์ของ SETInvestnow, INVESTORY และห้องสมุดมารวย

ซึ่งจะเห็นได้ว่า SET Fin Quizz เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะความรู้ทางการเงินการลงทุน โดยผลจากแบบทดสอบถูกนำมาวิเคราะห์ เพื่อออกแบบเนื้อหาความรู้ให้ตอบโจทย์ เพื่อปิดช่องว่างความรู้ด้านการเงินและการลงทุนของคนไทย

ผู้ที่สนใจ สามารถทำแบบทดสอบ SET Fin Quizz ได้ที่เว็บไซต์ https://finquizz.setgroup.or.th ส่วนองค์กร หน่วยงาน สถาบันการศึกษา หรือกลุ่มบุคคลที่ต้องการข้อมูลผลทดสอบของกลุ่มไปใช้เป็นการเฉพาะ พร้อมรับ e-Certificate หลังทำแบบทดสอบเสร็จ สามารถติดต่อได้ที่อีเมล SETFinQuizz@set.or.th

คุณนายพารวย

ที่มา คอลัมน์ "รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน...สู่ความมั่งคั่ง"  หน้าเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ