รู้เก็บรู้ออม : ผนึกกำลังสร้างความรู้การเงิน

ครั้งที่แล้ว “คุณนายพารวย” ชวนคุยเรื่องที่ตลาดหลักทรัพย์ฯได้จับมือรวมพลังกับ 3 องค์กร คือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อให้ความรู้ด้านการเงินกับสมาชิกทั้ง 3 องค์กร ผ่านโครงการ “Happy Money สุขเงิน สร้างได้” ที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการออมและการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายแรงงานในระบบกว่า 14 ล้านคน แรงงานนอกระบบ 24 ล้านคน และนักเรียนนักศึกษา 1.7 ล้านคน

สิ่งที่ “คุณนายพารวย” อยากเห็นคือแรงงานนอกระบบ ผู้มีอาชีพอิสระ และนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ในการวางแผนการเงิน ซึ่ง “จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ” เลขาธิการ กอช.ได้บอกเล่าภารกิจว่า กอช.มุ่งเสริมสร้างระบบบำนาญให้แรงงานนอกระบบ พ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา โดยผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนนั้น กอช.ได้เปิดกว้างให้ตั้งแต่ผู้มีอายุ 15–60 ปี และเริ่มต้นใส่เงินออมเข้ากองทุนตั้งแต่ 50 บาท จนถึงสูงสุด 13,200 บาทต่อปี ซึ่งการออมกับ กอช. เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะจะได้เงินสมทบเพิ่มจากรัฐ ตามช่วงอายุ สูงสุดไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี และเงินออมสะสมนี้ยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน!!

ความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้ภาคีเครือข่าย พนักงาน สมาชิก กอช. และกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะเป็นสมาชิก กอช.ผ่านองค์ความรู้และสื่อการเรียนรู้ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การจัดอบรม Train the Trainers รวมทั้งการพัฒนาเนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และการเผยแพร่สื่อออนไลน์สำหรับแรงงานนอกระบบ นักเรียน นักศึกษา โดยมุ่งหวังให้ กอช.เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวินัยการออมเพื่ออนาคตสำหรับเยาวชนไทย!!

ขณะที่ “ชัยณรงค์ กัจฉปานันท์” ผู้จัดการกองทุน กยศ. กล่าวว่า ปัจจุบัน กยศ.ไม่ได้ใช้ งบประมาณประเทศมาให้กู้ยืมแล้ว เนื่องจากมีนักเรียน นักศึกษาทยอยชำระเงินคืน จนทำให้ กยศ.มีเงินหมุนเวียนเพื่อนำมาปล่อยกู้ให้กับรุ่นต่อไป ปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักเรียน นักศึกษา สามารถชำระเงินกู้ได้ คือการสร้างวินัยการเงินให้ผู้กู้ โดย กยศ.ได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืม ได้เรียนรู้การวางแผนการเงินการลงทุนผ่าน SET e-Learning ปัจจุบันมีผู้กู้ยืมที่เข้าเรียนกว่า 562,000 ราย ซึ่ง กยศ.คาดว่าหากผู้กู้มีความรู้ ทางการเงินจะสามารถบริหารจัดการรายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินได้อย่างเหมาะสม และสามารถชำระคืนเงินให้ กยศ.ตามกำหนดได้มากขึ้น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้รุ่นน้องต่อไป

ด้าน “ศรีกัญญา ยาทิพย์” เลขาธิการ กบข. ระบุว่า ที่ผ่านมา กบข.และตลาดหลักทรัพย์ฯได้ร่วมกันเผยแพร่ความรู้ให้สมาชิก กบข.อย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบ e-Learning รวมทั้งจัดทำคู่มือส่งเสริมความรู้ทางการเงินฉบับสมาชิก กบข. และมีการบรรยายให้ความรู้โดผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ กบข.จะประยุกต์องค์ความรู้และสื่อการเรียนรู้ของตลาดหลักทรัพย์ฯให้เข้ากับบริบทของสมาชิก กบข.มากขึ้น เพื่อให้สมาชิกบริหารเงินออมอย่างเข้าใจ และมีเงินออมยามเกษียณที่เพียงพอ

“คุณนายพารวย” อยากเชิญชวนให้สมาชิกที่อยู่ในทั้ง 3 องค์กรนี้ ได้เข้าร่วมโครงการ “Happy Money สุขเงิน สร้างได้” เพื่อสร้างสุขให้กับชีวิตการเงินของพวกเรา รวมถึงองค์กรที่สนใจร่วมส่งเสริมความรู้ด้านการเงินกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/happymoney


ที่มา คอลัมน์ รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน..สู่ความมั่งคั่ง โดย คุณนายพารวย หน้าเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ