รู้เก็บรู้ออม : ประกาศผล SET Hackathon 2023

โลกการลงทุนยุคใหม่ ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG ซึ่งเป็นแนวคิดการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลนั้น เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจของนักลงทุน ที่ให้น้ำหนักกับแนวทางการลงทุนอย่างยั่งยืนมากขึ้น

ด้านหน่วยงานกำกับดูแลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก็ได้ใช้ข้อมูล ESG มาพิจารณาว่าภาคธุรกิจได้ให้ความสำคัญและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไร รวมทั้งใช้พิจารณาควบคู่ไปกับข้อมูลทางการเงิน เพื่อวิเคราะห์ถึงการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวอีกด้วย

ที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯได้มีการพัฒนาและจัดทำระบบฐานข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน และบริษัทจดทะเบียน ทั้งข้อมูลการลงทุน เศรษฐกิจ ความรู้การออมและการลงทุน รวมถึงข้อมูลด้าน ESG ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”

นำไปสู่การริเริ่มจัดการแข่งขัน SET Hackathon 2023 ภายใต้ธีม Wealth and Sustainability ขึ้นเป็นครั้งแรกสำหรับบุคคลทั่วไป เป็นการเปิดเวทีประลองความคิดในการนำฐานข้อมูลด้าน ESG ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาใช้เพื่อประโยชน์แก่ผู้ลงทุนและบริษัทจดทะเบียน นำไปประกอบการวิเคราะห์และพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ปรากฏว่า ได้รับความสนใจอย่างมาก มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันถึง 69 ทีม จากหลายสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษา บริษัทจดทะเบียน บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วิศวกร นักวิเคราะห์ ที่ปรึกษาทางการเงิน รวมถึงผู้ลงทุน ทำให้เกิดไอเดียที่หลากหลายและสร้างสรรค์ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้คัดเลือกทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงรางวัลเหลือ 12 ทีม ซึ่งทุกทีมได้รับคำปรึกษาและชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านเทคโนโลยี data analytic และด้านความยั่งยืน

โจทย์ของการแข่งขันครั้งนี้ คือ “เราจะช่วยให้ผู้ลงทุนและบริษัทจดทะเบียนไทยใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้าน ESG เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไร” โดยคณะกรรมการตัดสินให้ “ทีม ESG EZ Invest” ได้รางวัลชนะเลิศ จากการเสนอไอเดียการนำข้อมูล ESG data platform ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันเพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าถึง Sustainable Investing ได้สะดวกยิ่งขึ้น และยังสามารถดูพอร์ตลงทุนของตัวเองว่ามีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแค่ไหนอีกด้วย

ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นของทีม The UNIQUE เสนอไอเดียใช้ AI มาช่วยทำ ESG Solution Software แก้ไขปัญหาการกระจายตัวของแหล่งข้อมูล, รองอันดับ 2 เป็นทีม Setainable เสนอไอเดียให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงเงินกู้แบบ Sustainability linked loans ด้วยข้อมูล ESG data platform ช่วยลดต้นทุนทางการเงิน และรางวัลชมเชย คือ ทีม MOTABENA เสนอไอเดียที่ช่วยให้ผู้ลงทุนรุ่นใหม่ประยุกต์ใช้ข้อมูลด้าน ESG ประกอบการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น ผ่านการใช้ ESG data dashboard และสร้าง Community เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองการลงทุนเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งการให้ความรู้ ESG ผ่าน Metaverse

ผู้สนใจชมการนำเสนอไอเดีย และทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงรางวัล และได้รับรางวัลได้ที่ https://www.set.or.th/th/education-research/research/activities/set-hackathon  “คุณนายพารวย” ขอแสดงความยินดีและชื่นชมผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนที่มาร่วมกันสร้างสรรค์แนวคิดต่างๆ ที่จะถูกนำไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืนต่อไป.

คุณนายพารวย

ที่มา คอลัมน์ "รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน..สู่ความมั่งคั่ง"   หน้าเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ