รู้เก็บรู้ออม : ทุนสอบ AISA สู่อาชีพการเงิน

อาชีพในแวดวงนักการเงินการลงทุน ถือเป็นสายอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอันดับต้นๆ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งนักวางแผนการเงิน, นักวิเคราะห์, ผู้จัดการกองทุนล้วนเป็นตำแหน่งงานที่มีรายได้สูง ยิ่งปัจจุบัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกยุคดิจิทัล ทำให้มีการลงทุนรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้น ส่งผลให้อาชีพสายการเงินการลงทุนเป็นที่สนใจของคนรุ่นใหม่อย่างมาก

“ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” มีบทบาทด้านส่งเสริมและสนับสนุน ในการยกระดับศักยภาพบุคลากรของตลาดทุนไทย รวมทั้งผลิตบุคลากรด้านการวิเคราะห์การเงินและการลงทุน ป้อนสู่ตลาดทุนไทยเป็นจำนวนมาก ผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ที่พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

และ “โครงการ New Breed Capital Market Financial Professionals 2024” ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่แสดงให้เห็นว่าตลาดหลักทรัพย์ฯให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนา เตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ และทักษะตรงกับความต้องการของตลาดทุนไทย

โครงการนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในระดับอุดมศึกษา ได้มีความรู้ด้านการวิเคราะห์การเงินและการลงทุน ผ่านหลักสูตร CISA ระดับ Foundation Knowledge หรือที่เรียกว่าคุณวุฒิ AISA ซึ่งเป็นคุณวุฒิความรู้ด้านการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการใช้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านนักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญชวนน้องๆนิสิต นักศึกษามาสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อติดอาวุธความรู้ พร้อมใบเบิกทางสู่วิชาชีพด้านการเงิน โดยน้องๆ จะได้โอกาสร่วมเรียนรู้ เพื่อเข้าสอบคุณวุฒิ AISA โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสนับสนุนทุนในการสอบ สำหรับคนที่ผ่านเงื่อนไขที่กำหนด

สำหรับคุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังเรียนปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 25 ปี และปีนี้ยังขยายโอกาสให้กับคนที่จบปริญญาตรีขึ้นไป แต่อายุไม่เกิน 25 ปี (เกิดวันที่ 1 ม.ค.2545 เป็นต้นไป) สมัครได้ด้วย รวมทั้งนิสิต นักศึกษา ที่กำลังเรียนปริญญาโท หรือเอก มีอายุไม่เกิน 35 ปี (เกิดวันที่ 1 ม.ค.2533 เป็นต้นไป) ก็สามารถสมัครได้เช่นกัน

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนและสอบคัดเลือก เพื่อชิงทุนสอบคุณวุฒิ AISA จำนวน 250 ทุน และคัดเลือกเหลือ 100 คนเท่านั้นที่จะได้ร่วมกิจกรรม Exclusive Financial Career Camp สัมผัสโลกธุรกิจและการทำงานของมืออาชีพผ่านการเยี่ยมชมกิจการ ตลอดจนกิจกรรม Workshop เพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพบนเส้นทางวิชาชีพสายการเงิน

น้องๆ ที่ใฝ่ฝันอยากทำงานในวิชาชีพสายการเงินการลงทุน ต้องไม่พลาดโอกาสครั้งนี้ รีบสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 ก.พ.2567 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้เลยที่ www.set.or.th/newbreed2024  หรืออัปเดตกิจกรรมต่างๆ ของโครงการได้ที่ Facebook: SETYoungGen

คุณนายพารวย