รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน : “ขยะล่องหน”

สัปดาห์ที่แล้ว “คุณนายพารวย” พาพักเรื่องเงินๆทองๆ ไปทำความรู้จักกับอีกบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ กับ Care the Wild : ปลูกป้อง Plant & Protect โดยการระดมทุนจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป เพื่อร่วมกัน “ปลูกไม้ให้ได้ป่า” ซึ่งจะได้ติดตามการเติบโตของต้นไม้ เรียนรู้ และร่วมดูแลเอาใจใส่ต้นไม้ที่ปลูกให้เติบโต ร่วมกับชาวบ้านผู้รักษาป่าได้ ผ่านแอปพลิเคชัน “Care the Wild”

สัปดาห์นี้ มาว่ากันต่อกับอีกโครงการดีๆ คือโครงการ “Care the Whale ขยะล่องหน” เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาคสังคม ภาคธุรกิจ ภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในย่านถนนรัชดาภิเษก เพราะการทำธุรกิจปัจจุบัน จะคิดแต่ผลกำไรอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องใส่ใจต่อส่วนรวม สังคมและสิ่งแวดล้อม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้รวมพลังกับภาคธุรกิจที่อยู่บนถนนรัชดาภิเษก ทั้งสถานประกอบการสำนักงาน อาคารที่อยู่อาศัย และศูนย์การค้า โดยแต่ละบริษัทได้จัดให้มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมภายในองค์กร การเก็บข้อมูลและรายงานความคืบหน้า การสร้างเนื้อหา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเป็นศูนย์เรียนรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสีย และประเด็นอื่นๆ ภายใต้กรอบความรู้ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ด้วยแนวคิด กำจัดคำว่า “ขยะ” ให้หายไป ร่วมหาทางใช้…ให้ถึงที่สุด โดยเริ่มต้นที่ตัวเราทุกคน ร่วมรณรงค์แนวคิดใหม่ให้ไม่มีคำว่า “ขยะ” อยู่ในการดำเนินชีวิต ใช้ทรัพยากรทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อให้ “ขยะล่องหน” หรือทำให้ “การก่อขยะเป็นศูนย์” ซึ่งต้องอาศัยการผนึกกำลังของทุกองค์กร ทั้งการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ของสมาชิกในเครือข่าย โดยข้อมูลทั้งหมดของโครงการจะถูกจัดเก็บและประมวลผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการลดขยะต้นทาง เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายการลดโลกร้อน

งานนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะผู้ริเริ่มโครงการ ได้เปิดพื้นที่อาคารให้เป็น “ศูนย์เรียนรู้เส้นทาง Zero Waste to landfill” เพื่อให้เกิดการพัฒนางานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการจัดการ การบริหารต้นทุน การประสานเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการวัสดุ สิ่งของ เพื่อการแปรรูปหรือกำจัดได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างแท้จริง

“Care the Whale ขยะล่องหน” มี “วาฬ (Whale)” เป็นตัวแทนของระบบนิเวศที่รอให้มนุษย์เข้ามาแก้ไขและสร้างความสมดุล โดยองค์กรพันธมิตรย่านรัชดาจะมีวาฬอยู่หน้าอาคาร ซึ่งจะมีแนวคิดและเรื่องราวที่แตกต่างกันไป

“วาฬ” ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ตึกอาคารเลขที่ 93 บนถนนรัชดาภิเษก เป็นประติมากรรมจากขยะพลาสติก เพื่อให้ทุกคนตระหนักว่า ปัจจุบันเราสร้างขยะพลาสติกจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรของโลก ระบบนิเวศทั้งบนบกและในน้ำ ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ และสภาพอากาศของโลก

ทุกคนมีส่วนร่วมกับโครงการนี้ได้ ด้วยการลดการก่อขยะ ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แยกประเภทขยะก่อนทิ้ง หากเรากำจัดขยะได้ถูกวิธีตั้งแต่ต้นทางแล้ว ต่อไปจะกำจัดอุปสรรคต่อวินัยการออมของตัวเองได้ก็คงไม่เหลือบ่ากว่าแรง เรามาเริ่มต้นทำให้ “ขยะล่องหน” แต่หมั่นเพิ่มพูน “เงินออม” ตั้งแต่วันนี้กันดีกว่า!!

ที่มา คอลัมน์ รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน..สู่ความมั่งคั่ง โดย คุณนายพารวย หน้าเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ