รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน : ปลูกไม้ให้ได้ป่า

“คุณนายพารวย” สัปดาห์นี้พาผู้อ่านพักจากการออมเงินออมความมั่งคั่งให้กับตัวเองชั่วคราวมาช่วยกัน “ปลูกเพาะออมต้นไม้” สร้างความสมบูรณ์ให้กับผืนป่า ซึ่งเป็นโครงการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนทำโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect”

ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือ “ปลูกไม้ให้ได้ป่า” ด้วยกลไกธรรมาภิบาลการเปิดเผยข้อมูล ติดตาม-เรียนรู้-ดูแล โดยจะเป็นการระดมทุนจากทั้งบุคคลทั่วไป และภาคธุรกิจที่มีนโยบายส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมการป่าชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่จะเป็นผู้ “ปลูก” ต้นไม้ และร่วมกันดูแลต้นไม้ที่ปลูกให้เติบโต ภายใต้แนวคิด “ป้อง” คือ ผู้ระดมทุนปลูก จะได้ร่วมติดตามการเติบโตของต้นไม้ เรียนรู้ และร่วมดูแลเอาใจใส่ต้นไม้ที่ปลูกให้เติบโต ร่วมกับชาวบ้านผู้รักษาป่าได้ ผ่านแอปพลิเคชัน “Care the Wild”

โดยกรมป่าไม้เป็นผู้นำเสนอพื้นที่ป่าชุมชน เพื่อเข้าร่วมโครงการเบื้องต้น 717 ไร่ อยู่ในพื้นที่ 7 จังหวัดประกอบด้วยป่าชุมชนบ้านเขาหัวคน จ.ราชบุรี, ป่าชุมชนบ้านพุตูม จ.เพชรบุรี, ป่าชุมชนบ้านใหม่ จ.เชียงราย, ป่าชุมชนบ้านนาหวาย จ.น่าน, ป่าชุมชนบ้านหนองปิง จ.กาญจนบุรี, ป่าชุมชนบ้านโคกพลวง จ.นครราชสีมา และป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน จ.มหาสารคาม

ซึ่งแต่ละป่าชุมชนจะมีเอกลักษณ์จุดเด่นด้านระบบนิเวศและการพัฒนาชุมชนที่แตกต่างกัน บริษัท หรือองค์กรธุรกิจสามารถเลือกพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ได้ แต่ชุมชนจะเป็นผู้เลือกประเภทหรือชนิดของต้นไม้ที่เหมาะสมกับระบบนิเวศในแต่ละผืนป่าด้วยตัวเอง

ขณะที่คณะกรรมการป่าชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ที่รับผิดชอบในการปลูกและดูแลต้นไม้ จะได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการ เพื่อปลูกและดูแลฟูมฟักต้นไม้แต่ละต้นให้เติบโตสมบูรณ์ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 6 ปี เพื่อให้มั่นใจว่าต้นไม้เหล่านี้จะเติบโตแข็งแรงจนกลายเป็นผืนป่าอย่างแท้จริง โดยชุมชนเองจะได้ประโยชน์จากป่าด้วย ทั้งเป็นแหล่งอาหาร ตลอดจนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ในอนาคต ขณะที่ผู้ระดมทุนจะสามารถติดตามการเติบโตของไม้ที่ปลูกได้ตลอดโครงการ

โดยโครงการ Care the Wild นี้มีเป้าหมายที่จะปลูกป่าจำนวน 500 ไร่ หรือ 100,000 ต้นภายในเวลา 1 ปีแรกหลังเปิดโครงการ ซึ่งจะสร้างผลลัพธ์ในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 900,000 กิโลคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยลดโลกร้อนแล้ว ยังถือว่าเป็นการร่วมทำงานพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืนด้วย

โครงการนี้มีสัญลักษณ์เป็นช้างรักษ์ป่าชื่อ “พี่ปลูกป้อง” และขณะนี้มีองค์กรพันธมิตรเข้าร่วมแล้ว เช่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.โปรเจกต์ แพลนนิ่ง เซอร์วิส สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH) และเปิดให้ประชาชนทั่วไปร่วมปลูกป่าผ่านแอปพลิเคชัน “Care the Wild” โดยเข้าไปดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพื่อติดตามข้อมูลและกิจกรรมได้แล้ว

วันนี้เรามาร่วมกันปลูกป่าเพาะต้นกล้าให้เติบโตไปพร้อมๆกับเงินออมเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเราและสร้างความสมบูรณ์ของป่าชุมชนกันดีมั้ย!!


ที่มา คอลัมน์ รู้เก็บรู้ออมรู้ใช้รู้ลงทุน..สู่ความมั่งคั่ง โดยคุณนายพารวย หน้าเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ