“รู้ทันปากท้อง” กับตลาดหลักทรัพย์ ตอน “แยกแยะขยะ สร้างให้เป็นนิสัยได้อย่างไร”

พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง
กูรูกู้ใจ แนะให้สร้างความเชื่อมั่นว่าทุกคนทำได้ ทำอย่างต่อเนื่อง เอาใจใส่ แล้วจะเกิดผลจริง