รู้ทันปากท้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ : ข้อดีข้อเสียของการเวนคืนกรมธรรม์

นักวางแผนการเงิน สาธิต บวรสันติสุทธิ์ พูดถึงเรื่องการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยว่า มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งก่อนตัดสินใจต้องพิจารณาให้ดี

ข้อดี 1. ประกันเดิมที่ซื้อมาไม่เหมาะกับตัวเอง 2. ประกันใหม่มีประโยชน์มากกว่ากรมธรรม์เดิม เช่น ผลตอบแทน, เงื่อนไข และ 3. บริหารรายรับรายจ่าย เมื่อรายได้ลดลง ต้องบริหารรายจ่าย อาจจำเป็นต้องเวนคืนกรมธรรม์ประกันบางตัว

ข้อเสีย 1. สิ้นสุดความคุ้มครอง 2. ซื้อเพิ่มหรือใหม่ เบี้ยประกันจะเพิ่มขึ้นตามอายุ และ3. ถูกทบทวนความเสี่ยงใหม่ ทำให้ต้องจ่ายเบี้ยเพิ่ม หรือยกเว้นการคุ้มครองบางอย่างบางโรค

จึงต้องมาพิจารณาให้ดีว่า คุ้มค่ากับการเวนคืนกรมธรรม์หรือไม่