รางวัล “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อสังคม” ตอกย้ำปณิธานสร้างคนของเครือบุญรอดฯ

ปณิธานหนึ่งที่เครือบุญรอดฯ ยึดมั่นเสมอมาคือ การทำให้ “องค์กร ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน” โดยเฉพาะความสามารถในการส่งมอบคุณค่า ผ่านการขับเคลื่อนธุรกิจไปยังผู้คนและสังคมโดยรอบ ควบคู่ไปกับการมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรไปสู่การเป็นพลเมืองต้นแบบของสังคม เพื่อเป็นตัวแทนส่งต่อความสุขและขยายแนวร่วมในการดูแลสังคมอย่างยั่งยืน

โดยโมเดลหนึ่งในการสร้างคนที่บุญรอดฯ โดยบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด หนึ่งในโรงงานที่ได้ชื่อว่ามีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในโลก ได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง คือ การร่วมพัฒนาหลักสูตรกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในโครงการยกระดับภาคอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการนวัตกรรมองค์กรแบบทั่วถึง หรือโครงการ TIME ผ่านการมอบทุน ส่งมอบโอกาสให้นิสิตนักศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส.-ปริญญาโท ได้เข้ามาเรียนรู้ และทำงานจริง สามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเอง เพื่อกลายมาเป็นกำลังหลักทั้งในการช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจและการดูแลสังคม โดยบริษัทจะดูแลแบบครบวงจร ตั้งแต่ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย และสวัสดิการต่างๆ นอกจากนี้ยังมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากเครือบุญรอดฯ มาเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดทักษะการทำงานและบ่มเพาะแนวคิด มุมมอง และวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อร่วมสร้างคนคุณภาพ สร้างพลเมืองต้นแบบ ที่พร้อมทำงานได้ทันทีจากการเรียนจริง ทำงานจริง โดยตลอด 6 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ให้ทุนกับนักศึกษากว่า 200 คน และในจำนวนนี้เราได้รับเข้าเป็นสมาชิกครอบครัวสิงห์รวม 32 คน

จากผลสำเร็จของโครงการฯ ทำให้บุญรอดฯ ได้รับรางวัล “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อสังคม” จาก สวทช. ถือเป็นความสำเร็จที่ช่วยตอกย้ำแนวทางในการสร้างคนของเครือบุญรอดฯ เพราะสำหรับเราแล้ว คนที่มีคุณภาพคือสารตั้งต้นที่จะช่วยสร้างสังคมที่มีคุณภาพต่อไป และเมื่อสังคมเติบโตอย่างมั่นคง สิ่งที่จะตามมาก็คือ ความสุขที่ยั่งยืนของทุกคนในประเทศนั่นเองครับ