รักษาการ อธิบดีชป. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาและท่าจีน

นายสัญญา  แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายปกรณ์  สุตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาด้านอุทกวิทยา  และนายประยูร เย็นใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และค่าความเค็ม รวมทั้งแนวทางการป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำ ตลอดจนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน บริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำสิงหนาท 2 จ.พระนครศรีอยุธยา ประตูระบายน้ำพระยาบรรลือ จ.สุพรรณบุรี ประตูระบายน้ำพระพิมล และประตูระบายน้ำคลองจินดา จ.นครปฐม

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากในช่วงวันที่  11 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ จะเกิดสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงอีกครั้ง  จึงได้สั่งการให้โครงการชลประทานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำบนพื้นฐานที่มีทรัพยากรน้ำอย่างจำกัด โดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ในส่วนของประตูระบายน้ำและอาคารชลประทาน ที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำท่าจีน ให้งดรับน้ำเข้าพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันน้ำเค็มเข้าสู่พื้นที่การเกษตรและใช้มวลน้ำ ที่มีในการผลักดันความเค็ม จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด โดยเฉพาะคนเมืองหลวงและปริมณฑลที่ใช้น้ำจากการประปานครหลวง เพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด เพียงพอใช้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดฤดูแล้งนี้ไปจนถึงต้นฤดูฝนหน้า