รวมพลังจิตอาสา CP – CPF ทั่วไทย พร้อมใจทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

รายงานข่าวจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยโรงงาน และฟาร์ม ในจังหวัดต่างๆ ทั่วไทย ได้ร่วมแสดงพลังกับจิตอาสาของเครือเจริญโภคภัณฑ์ทุกกลุ่มธุรกิจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในชุมชนรอบสถานประกอบการอย่างพร้อมเพรียงกัน ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากนโยบายของเครือซีพี ที่ต้องการให้พนักงานซีพีจิตอาสาทุกกลุ่มธุรกิจทั่วประเทศ รวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำประโยชน์เพื่อสังคม ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อสังคมส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

นายประเสริฐ พุ่งกุมาร รองประธานอาวุโส เครือซีพี พร้อมกับ นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ และนายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข รองประธานคณะกรรมบริหาร ซีพีเอฟ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ นำคณะผู้บริหาร และซีพีเอฟ จิตอาสา สำนักงาน อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ สีลม ร่วมกับจิตอาสาบริษัทในเครือซีพี สำนักงานเขตบางรัก สถานีตำรวจนครบาล ทุ่งมหาเมฆ ช่วยกันปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเท้า ตั้งแต่บริเวณหน้าอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม จนถึง ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

นอกจากนี้ โรงงานธุรกิจสัตว์บกและธุรกิจสัตว์น้ำของซีพีเอฟในจังหวัดต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์พร้อมกัน ให้แก่ชุมชนรอบสถานประกอบการ วัด โรงเรียน ศาสนสถาน ได้แก่ โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก นำพนักงานจิตอาสาช่วยกันทำความสะอาดวัดอู่ตะเภาเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี โรงงานแปรรูปเนื้อไก่และอาหารแปรรูป มีนบุรี รวมพลังกับชุมชนลำหินใต้ และจิตอาสา อปพร.เขตหนองจอก บริจาคหลอดไฟและพัดลมให้มัสยิดโรงเรียนสอนศาสนา พร้อมกับช่วยกันทำความสะอาด ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของมัสยิดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับชาวบ้านที่มีปฏิบัติศาสนกิจ

ส่วนของธุรกิจอาหารสัตว์บกได้แสดงพลังจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พร้อมกัน ได้แก่ โรงงานอาหารสัตว์บกโคกกรวด ร่วมกับ จ.นครราชสีมา มอบวัสดุก่อสร้างให้กับวัดพระธาตุโป่งดินสอ ขณะที่พนักงานซีพีเอฟจิตอาสาและประชาชนชาวโคราชจิตอาสา ช่วยกันซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และทำความสะอาดบริเวณวัดพระธาตุโป่งดินสอ ด้านซีพีเอฟจิตอาสาของโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกลำพูน ต่างช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะของกรมทางหลวง จ.ลำพูน

พนักงานจิตอาสาของโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหนองแค จ.สระบุรี มอบโรงเรือนปลูกผัก และร่วมแรงร่วมใจกันทำแปลงปลูกผัก ให้น้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดโพนทอง ได้มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปรุงอาหารกลางวันนักเรียน เป็นการส่งเสริมด้านโภชนาการเยาวชนในพื้นที่รอบโรงงาน

ในส่วนของธุรกิจสัตว์น้ำ โรงเพาะฟักท่าบอน ฟาร์มท่าบอน ร่วมกับอ.ระโนด จ.สงขลา ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์วัดศาลาหลวง ส่วน โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำหนองแค จ.สระบุรี นำผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลข้ามงาม กำนันผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ได้ช่วยกันทำความสะอาดศาลาปฏิบัติธรรม และบริเวณภายในวัดธรรมจริยา ในจ.พระนครศรีอยุธยา ขณะที่ ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านบึง จ.ชลบุรี ผนึกพลังกับชุมชนรอบโรงงาน จัดกิจกรรม “ล้างทุกข์ สร้างสุข” ทำความสะอาดพระอุโบสถ ทำความสะอาด เก็บขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ในวัดท่อใหญ่ (พรหมประทาน)