ยอดจ้างงานชลประทาน 50% แล้ว รับเพิ่มได้อีก 4.4 หมื่นคน

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงความก้าวหน้าโครงการจ้างแรงงานชลประทาน    เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและโรคระบาดไวรัสโควิด 19 ว่า กรมชลประทาน      ได้ดำเนินโครงการจ้างแรงงาน ตามนโยบายช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จนถึงขณะนี้            ทั่วประเทศมีผู้สนใจเข้าร่วมจ้างแรงงานแล้ว 44,464 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของแผนฯ ยังสามารถจ้างแรงงานได้อีกประมาณ 44,000 คน ให้ครบตามเป้าที่กำหนดไว้ 88,838 คน

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจ้างแรงงาน ดังนี้

  • เป็นเกษตรกรหรือเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชลประทาน
  • ประชาชน และผู้ใช้แรงงานทั่วไป ในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ

หากแรงงานที่ต้องการในพื้นที่เป้าหมายมีไม่เพียงพอ จะพิจารณาจ้างแรงงานในพื้นที่ใกล้เคียงจากหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และลุ่มน้ำ ตามลำดับ  กรมชลประทาน จึงขอเชิญชวนเกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมสมัครรับจ้างแรงงานชลประทาน โดยสามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนกรมชลประทาน หมายเลข 1460 ชลประทานบริการประชาชน