ม.เอแบค ประกาศคืนค่าเทอมให้นศ. หลังไม่ได้เรียนเพราะโควิด-19

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือ เอแบค ออกประกาศมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้นักศึกษาจำเป็นต้องหยุด และมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ทางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจึงมีการคืนเงินค่าบำรุงให้แก่นักศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. คืนเงินค่าบำรุงการศึกษาแก่นักศึกษาปริญญาตรีผู้ที่ไม่ได้รับทุนเรียนจากมหาวิทยาลัย 25% ในภาคการศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
  2. คืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ตามข้อ 1 ถ้าเป็นนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา จะคืนเป็นเงินโอนเครดิต เพื่อใช้เป็นการชำระเงินค่าลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป