ม็อบคนพิการ บุกคลัง ยื่นหนังสือขอให้ช่วยเงินเยียวยา 5 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือน

รายงานข่าว เปิดเผยว่า เช้าวันที่ 24 เม.ย. 2563 ผู้แทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต แห่งประเทศไทย เดินทางมายื่นหนังสือต่อกระทรวงการคลัง เพื่อขอให้คนพิการเข้าถึงมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฉพาะเงินชดเชยรายได้ 5,000 บาท 3 เดือน เนื่องจากคนพิการส่วนใหญ่จำนวนทั้งหมด 2 ล้านคน ไม่สามารถเข้าถึงมาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาท

โดยเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือ คือ

  • 1.ขอให้รัฐบาลปรับปรุงมาตรการชดเชยรายได้รายละ 5,000 บาท ปรับเปลี่ยนวิธีการที่คัดครองคนที่ไม่ควรได้รับความช่วยเหลืออออก เป็นการใช้วิธีที่จะทำให้ประชาชนทุกคนทุกกลุ่มเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือให้ได้มากที่สุด ที่สำคัญต้องสร้างหลักประกันให้คนพิการสามารถเข้าถึงมาตรการดังกล่าวได้เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป  ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ  โดยการจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้แก่ คนพิการทุกคนรายละ 5,000 บาทต่อเนื่อง 3 เดือน (คนพิการ 2 ล้านคน งบประมาณ 30,000 ล้านบาท)
  • 2. ขอให้รัฐบาลสร้างหลักว่า มาตรการดูแลและเยียวยาฯ ระยะที่ 3 รวมทั้งแผนงานและโครงการตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด ของพ.ร.ก.ทั้ง 3 ฉบับ จะต้องมีการวางแผนใช้งบประมาณให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด และโปร่งใสที่สุด โดยเฉพาะคมคนพิการจะต้องสามารถเข้าถึงได้อย่างถ้วนหน้าทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และต่อเนื่อง รวมทั้งให้องค์กรด้านคนพิการ มีส่วนร่วมออกแบบและติดตามมาตรการ แผนงาน และโครงการดังกล่าวด้วย
  • 3.ขอให้รัฐบาลอกมาตรการช่วยลดค่าไฟฟ้า 3 เดือนให้แก่คนพิการทุกครัวเรือน ทั้งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีมิเตอร์ไฟขนาดไม่เกิน 5 แอมป์และเกิน 5 แอมป์ หากใช้ไม่เกิน 3,00 หน่วย ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี
  • 4.ขอให้รัฐบาลออกมาตรการให้คนพิการสามารถรับเบี้ยความพิการล่วงหน้าได้จำนวน 10 เดือนตามความสมัครใจ 
  • 5.ขอให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เร่งปฏิบัติตามมติคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยการโอนเงินจากกองทุนคนพิการให้คนพิการที่มีบัตรทุกคน คนละ 1,000 บาท โดยเร็ว

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในส่วนของคนพิการนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)​ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ เพราะมีตัวตนอยู่ในระบบแล้ว  จึงได้ประสานให้พม.ไปพิจารณาช่วยเหลือกลุ่มบุคลคลพิการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  และกลุ่มคนเร่ร่อนที่อาซัยอยู่ตามที่สาธารณะ เช่น  สวนลุมพินี หัวลำโพง ด้วย

สำหรับคนพิการขายสลากกินแบ่ง เมื่อลงทะเบียนรับเงินเยียวยาแล้วไม่ได้รับเงิน ก็สามารถเข้า www.เราไม่ทิ้งกัน.com  เพื่อขอทบสวนสิทธิ์ได้  เพราะขณะนี้เจ้าหน้าที่เตรียมลงพื้นที่นัดหมายเพื่อดูสถานที่ประกอบการแล้ว​ ทั้งนี้หากได้รับผลกระทบจริง จะได้รับการดูแลทั้งหมด โดยกระทรวงการคลังจะเร่งตรวจสอบข้อมูล เพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้โดยเร็ว