มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี มอบทุนอาหารกลางวันปีที่ 39 สู่ 89 โรงเรียนภาคเหนือ

มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ภายใต้ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มอบเงินกว่า 12 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนอาหารกลางวันให้กับ 89 โรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา และ จังหวัดน่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน ซึ่งได้ทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 39 โดยสามารถช่วยเหลือเยาวชนให้ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและถูกต้องตามหลักโภชนาการ ได้มากกว่า 10,000 คนต่อปี

นายพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ กรรมการผู้จัดการ สิงห์ปาร์ค เชียงราย กล่าวว่า นอกจากแนวทางในการพัฒนาสิงห์ปาร์ค เชียงรายให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย เพื่อนำรายได้จากการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ให้ความสำคัญคือ การส่งเสริมการศึกษาและดูแลคุณภาพชีวิตของนักเรียนในจังหวัดเชียงรายและอีกหลายจังหวัดในภาคเหนือเช่นกัน อย่างเช่นโครงการมอบทุนอาหารกลางวัน ที่ทำมาต่อเนื่อง 39 ปี ซึ่งในปีนี้ได้มอบทุนอาหารกลางวันจำนวนกว่า 12 ล้านบาทให้กับ 89 โรงเรียน เชื่อว่าจะสามารถเป็นส่วนเพิ่มเติมที่สามารถสร้างอาหารกลางวันที่มีคุณภาพตามหลักโภชนาการและเพียงพอต่อการพัฒนาร่างกายของเด็กๆได้เป็นอย่างดี

ว่าที่ร้อยเอก เสรี เชื้ออ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี กล่าวว่า “โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางดอยวาวี รองรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 615 คน ซึ่งเด็กๆ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เกือบทั้งหมด ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน โรงเรียนจึงไม่ได้มีหน้าที่แค่บ่มเพาะความรู้ แต่ยังต้องดูแลให้เด็กได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านมื้ออาหารที่มีประโยชน์ แต่ด้วยสถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่บนดอยสูง การจะลงจากดอยไปซื้อในเมืองคราวละมากๆ วัตถุดิบในการทำอาหารก็จึงมีราคาสูงตามไปด้วย ทางโรงเรียนจึงต้องบริหารจัดการงบที่มีอยู่อย่างจำกัด เพราะประสบปัญหาหนักเรื่องต้นทุน แต่เมื่อได้รู้ว่ามูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดีจะมอบทุนอาหารกลางวัน ก็รู้สึกดีใจมากเพราะเด็กๆ จะได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเต็มอิ่ม ได้รับสารอาหารครบถ้วน ซึ่งทางโรงเรียนรู้สึกซาบซึ้งที่ทางมูลนิธิฯ เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพราะเมื่อเด็กๆ ได้รับการดูแล ได้ทานอาหารที่ดี ก็จะช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต” โดยการส่งมอบความสุขผ่านมื้ออาหารกลางวันที่มีประโยชน์และมีคุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการ จะช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ให้มีสุขภาพและมีพัฒนาการที่แข็งแรง สามารถเติบโตสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไปได้ในอนาคต พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ให้ประเทศ ซึ่งถือเป็นต้นทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติอื่นๆ ตามมาได้ในที่สุด

สำหรับโครงการมอบทุนอาหารกลางวันในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่ทาง “มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี” และบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ทำต่อเนื่องมากว่า 39 ปี ตอกย้ำปณิธานของพระยาภิรมย์ภักดี ผู้ก่อตั้งบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ผู้ที่ให้ความสำคัญในการสร้างความมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้ดำเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้พันธกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การศึกษา การสาธารณสุข การช่วยเหลือสังคม การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม