มูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี มอบทุนเรียนแพทย์ ม.นวมินทราธิราช

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี โดย คุณจีรานุช ภิรมย์ภักดี และ คุณจุไรรัตน์ ภิรมย์ภักดี กรรมการมูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมี ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รศ.พญ.สุภาพรรณ ตันตราชีวธร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล และ รศ.ดร.นพ.เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้มีการมอบทุนดังกล่าวต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3

ทุนการศึกษาของมูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 1. ทุนฯเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแพทย์ ด้านออร์โธปิดิกส์ ซึ่งเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับกระดูก ข้อ เส้นเอ็น และกล้ามเนื้อต่างๆ ของร่างกาย และ 2. ทุนฯสำหรับนักศึกษาแพทย์ที่เรียนดี ซึ่งมีการมอบในปีการศึกษาปีนี้เป็นครั้งแรก โดยทางมูลนิธิฯได้มอบทุนให้กับทางคณะฯ นำไปจัดสรรให้นักศึกษาแพทย์ที่มีความเหมาะสมในด้านต่างๆ ในการพัฒนาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษา ตลอดระยะเวลา 6 ปีของการเรียนในคณะแพทย์ฯ รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

คุณจีรานุช กล่าวว่า ทางมูลนิธิเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างบุคลากรทางการแพทย์ และเป็นเจตนารมย์ของคุณจำนงค์ที่อยากจะทำอยู่แล้วนั่นก็คือการช่วยเหลือทางคณะแพทย์ โดยทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลจะเป็นผู้พิจารณานักศึกษาที่มีความเหมาะสมเพื่อรับทุนฯ จึงได้ดำเนินการมอบทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแพทย์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา ปัจจุบันนับเป็นรุ่นที่ 3 โดยเป็นการมอบทุนสนับสนุนการแพทย์ทางด้านออร์โธปิดิกส์ โดยอยากจะให้ผู้ที่ได้รับทุนตั้งใจเรียนให้สำเร็จมาเป็นคุณหมอให้สมความตั้งใจ และเป็นกำลังสำคัญได้ช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสเท่าที่จะทำได้

ทั้งนี้ มูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2559 ภายใต้แนวคิดที่อยากเห็นทุกคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ทั้งด้านสาธารณสุข โดยบริจาคเงินเพื่อสร้างและพัฒนาสถานพยาบาล สนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ส่วนด้านการศึกษาได้สนับสนุนทุนทรัพย์ก่อสร้างอาคารเรียน รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์การเรียนให้กับเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้บุคคลได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาศักยภาพของตนเอง อันจะนำไปสู่การพัฒนาชีวิตทั้งของตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ