มท. ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำ ดูงาน “หนองช้างใหญ่โมเดล” กรมชลฯ แก้ภัยแล้ง

รายงานข่าว เปิดเผยว่า วันนี้ (20 มิ.ย. ) นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ กรมชลประทานได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงแรกภายในปี 2564 หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 8,000 ไร่ เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักในอ่างได้กว่า 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ 3 ตำบล 8 หมู่บ้าน 2,000 ครัวเรือน

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำแผนการเพิ่มศักยภาพแหล่งเก็บกักน้ำเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฟื้นฟูภาคเกษตร ภายใต้ พ.ร.ก. เงินกู้ โดยให้กรมชลประทานใช้โครงการขุดลอกหนองช้างใหญ่ หรือ หนองช้างใหญ่โมเดล เป็นต้นแบบในการดำเนินการทั่วประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนงานฟื้นฟูภาคเกษตร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการฟื้นฟูเศรษฐกิจตาม พ.ร.ก. เงินกู้ โดยจะเสนอแผนการเพิ่มศักยภาพแหล่งเก็บกักน้ำให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณาโดยนำต้นแบบของกรมชลประทานที่เข้าไปดำเนินการที่อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ ไปขยายผลเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอทำการเกษตรทั้งยังสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยและเพิ่มพื้นที่ชลประทานเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำของชุมชน รวมทั้งเป็นแหล่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้กับชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงดังนั้นจะนำ“หนองช้างใหญ่โมเดล”เป็นต้นแบบขยายผลในการเพิ่มศักยภาพของแหล่งเก็บกักน้ำที่ใช้งานมานานทั่วประเทศ