ฝึกทักษะน้องๆ “ฟัง พูด อ่าน เขียน” ภาษาอังกฤษ กับโครงการ “Smart Kids” รร. ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ จ.นครราชสีมา

“ก่อนที่จะมีโครงการ Smart Kids นักเรียนไม่แม่นยำเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขาดความมั่นใจ ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษยังไม่เป็นที่น่าพอใจ แต่หลังจากที่โรงเรียนมีโครงการนี้ นักเรียนส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น จาก Level 2 เป็น Level 4 หรือ จากที่พูดภาษาอังกฤษ ค่อนข้างไม่เป็นธรรมชาติ ตะกุกตะกัก ไม่สามารถพูดต่อเนื่องได้ สื่อสารตามโครงสร้างประโยคได้น้อย พัฒนาการสู่การพูดด้วยความเป็นธรรมชาติ มีความราบรื่น เข้าใจเป็นประโยคสั้นๆ ง่ายๆได้ และสื่อสารเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ ถูกต้องตามโครงสร้างประโยค ” น.ส.ประภาพร ผาจันทร์ คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการ Smart Kids โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ เล่าถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจากที่เด็กนักเรียนได้ฝึกทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน ในโครงการ Smart Kids

โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ อยู่ในพื้นที่ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียน 102คน บุคลากรครู 8 คน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี และในปีการศึกษา 2565 (16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 ) ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ให้ดำเนินโครงการ Smart Kids

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียน ภายใต้การบริหารโดยนายสมฤกษ์ แสนศรี ผู้อำนวยการ รร. ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกระดับชั้น ให้สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ โรงเรียนฯจึงได้จัดทำโครงการ “Smart Kids เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย The Communicative Approach”ประกอบกับโรงเรียนฯเข้าร่วมโครงการคอนเน็กซ์ อีดี จึงได้นำเสนอแผนการดำเนินโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากซีพีเอฟ ในปีการศึกษา 2565

คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า โรงเรียนฯ มีเป้าหมายเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน เพิ่มขีดความสามารถ และจำนวนบุคลากรครู ด้านการสอนภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน จัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารครบทุกชั้น จัดทำคู่มือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียน บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อด้านหลักสูตรภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางจัดการการสอนภาษาอังกฤษที่ทันสมัยเทียบเท่าโรงเรียนสองภาษา

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย The Communicative Approach ตั้งแต่ Step 1-6 ประกอบด้วย Step 1 (Warm Up)กล่าวทักทาย แนะนำตัว Step 2 (Ice Breaking)เล่นกม ร้องเพลง Step 3 (Presentation)ครูสอนคำศัพท์ สอนประโยคคำถามและคำตอบ Step 4 (Practice)นักเรียนฟังและฝึกพูดสื่อสาร Step5 (Wrap Up)ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย และ Step 6 Extra !Extra ! กิจกรรมเสริมทักษะ

โครงการ Smart Kid โดยโรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ มีกิจกรรมให้เด็กนักเรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อาทิ จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตร MEP (English mini program) จัดแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ กิจกรรม one day one word one sentence ทุกวันหน้าเสาธง จัดเข้าค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน เป็นต้น

เด็กชายธนวัฒน์ สีคราม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าประกวดในกิจกรรมการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing)ระดับชั้นป. 4- ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และได้รับเกียรติบัตรที่มอบโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 และในงานเดียวกัน เด็กหญิงธัญญาภรณ์ เจิมขุนทด ชั้น ป. 4 เช่นเดียวกันที่เป็นตัวแทนโรงเรียน ร่วมกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling)ระดับชั้น ป. 4- ป. 6

“ผมชอบเรียนภาษาอังกฤษ คุณครูให้ผมเล่นเกมเขียนต่อคำศัพท์บนกระดานก่อนเรียน ผมชอบแข่งขันกัน สนุกดีครับ โดยเฉพาะเกม Crossword ผมกลับบ้านไปท่องคำศัพท์ก่อนมาเล่นที่โรงเรียนเสมอ พอผมรู้คำศัพท์ทำให้สามารถเขียนเรื่องจากภาพได้ ผมแข่งกับพี่ๆแต่ผมก็ได้รางวัลครับ ผมดีใจ อยากให้มีเข้าค่ายภาษาทุกปีเลยครับ” ด.ช.ธนวัฒน์ กล่าว

ด้าน ดญ.ธัญญาภรณ์ กล่าวว่า หนูชอบการเข้าค่ายภาษาอังกฤษค่ะ ชอบกิจกรรมวันภาษาอังกฤษที่มีแข่งขัน หนูฝึกเล่านิทาน ครูจัดแข่งขันภาษาอังกฤษที่โรงเรียน ในวันคริสมาสต์ สนุกมาก และตอนที่พี่ๆซีพีเอฟ มาเยี่ยม รร.ของเรา หนูก็เป็นคนกล่าวต้อนรับ มีพี่ๆน้องๆที่ช่วยกันแสดงนิทาน ขอขอบคุณพี่ๆซีพีเอฟ ที่สนับสนุนโครงการ Smart Kids ของโรงเรียนเรา พวกหนูจะตั้งใจเรียนค่ะ

ซีพีเอฟ เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี มุ่งสร้างเด็กดี มีความสามารถ ตามเป้าหมายของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2566 นี้ บริษัทฯ ได้คัดเลือก 9 โครงการ เพื่อเป็นโครงการต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่่นๆ มุ่งเน้น 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ เกษตรอัจฉริยะ และวิชาชีพ โดยโครงการต้นแบบด้านวิชาการ ประกอบด้วย โครงการ Active Learning พัฒนาครูและส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม โครงการนัก Coding น้อย พัฒนาผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบและรู้เท่าทันเทคโนโลยี โครงการ Smart-Kids English เรียนรู้และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในทุกด้านได้ ด้านเกษตรอัจฉริยะมี โครงการฟาร์มไก่พันธุ์ไข่ โครงการเกษตรผสมผสาน โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ด้านวิชาชีพ ประกอบด้วย โครงการร้านกาแฟเด็กน้อย โครงการขนมและเบเกอรี่ และโครงการเด็กช่างนักประดิษฐ์ ซึ่งในทุกๆโครงการ บริษัทฯมองถึงผลสัมฤทธิ์ที่นักเรียนจะได้รับทั้งประสบการณ์และทักษะพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป