ผู้ประกอบการห้ามพลาด! สินเชื่อ GSB ReOpen สร้างโอกาส ต่อยอดธุรกิจ

? ดีต่อใจผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว สร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจให้เติบโต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กับโครงการสินเชื่อ GSB ReOpen สำหรับ…
• ธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม
• ธุรกิจร้านอาหาร
• ธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์/ อัตลักษณ์ท้องถิ่น

✔️ ใช้ในการปรับปรุง ซ่อมแซมสถานประกอบกิจการ ลงทุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
✔️ ดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 3.99%*
✔️ วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท
✔️ ปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 2 ปี
✔️ ผ่อนได้นานสูงสุด 10 ปี

วัตถุประสงค์

 • เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม สถานประกอบกิจการ ลงทุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ  เครื่องอบผ้า  เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม ฯลฯ และ/หรือ ลงทุนในทรัพย์สินถาวรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเดิม
 • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
 • ยกเว้น การลงทุนในที่ดินเปล่าที่ไม่มีการก่อสร้าง

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทย ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
 • ประกอบธุรกิจโรงแรม และ/หรือเป็น  Supply Chain  ของโรงแรม  และ/หรือ กิจการร้านอาหาร และ/หรือกิจการอื่นที่มีเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น ๆ
 • ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม หรืออยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม
 • เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
 • มีกำไรอย่างน้อย1ใน 5 ปี ย้อนหลังล่าสุด และปัจจุบันยังประกอบกิจการอยู่
 • กรณีเป็นนิติบุคคล ส่วนของผู้ถือหุ้นต้องไม่ติดลบ
 • ประวัติการชำระหนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
  • มีประวัติการผ่อนชำระปกติ ปัจจุบันสถานะบัญชีปกติ ณ วันที่ยื่นขอเข้าโครงการ
  • มีประวัติค้างชำระไม่เกิน 90 วัน ปัจจุบันสถานะบัญชีปกติ ณ วันที่ยื่นขอเข้าโครงการ
  • กรณีมีประวัติเป็น NPLs กำหนด ดังนี้
  • กรณีเคยเป็น NPLs และไม่ได้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ปัจจุบันได้จ่ายชำระหนี้สถานะบัญชีเป็นปกติ
  • กรณีเคยเป็น NPLs และปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ต้องผ่อนชำระหนี้ได้ตรงตามเงื่อนไข ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และไม่มีหนี้ค้างชำระตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ณ วันที่ยื่นขอเข้าโครงการ
 • ไม่เป็นลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูกิจการ
 • ไม่ถูกดำเนินคดี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย


ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 ธันวาคม 2566
? อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/426U0cl
หรือติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด